Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Rozwój stowarzyszenia i aktywizacja członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kaszew „Rogatka”

08/01/2019

Projekt grantowy: Rozwój stowarzyszenia i aktywizacja członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kaszew „Rogatka”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Aktywizacja NGO

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Ponadto miała na celu podniesienie kompetencji i wiedzy zarówno członków Stowarzyszenia jak i społeczności lokalnej. Dzięki operacji wzrosło zaangażowanie i motywacja osób uczestniczących w projekcie.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował otwarte szkolenie dla społeczeństwa i członków Stowarzyszenia. Tematyką tego przedsięwzięcia była działalność stowarzyszeń, ich możliwości, a także organizacji pracy (księgowości, sprawozdawczości) w ramach organizacji pozarządowych i motywacja do działań na rzecz społeczeństwa. W zakres operacji wchodził również zakup urządzeń biurowych, tj.: laptopa z oprogramowaniem, drukarki laserowej monochromatycznej, projektora i ekranu  multimedialnego oraz aparatu cyfrowego.

Grantobiorca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kaszew „Rogatka”

Termin realizacji: 1.12.2017 – 31.05.2018

Miejsce realizacji: Kaszew – Gmina Goszczanów

Kwota pomocy: 10 010,30 zł