Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Stowarzyszenie ze smakiem – pobudzenie do działania

01/03/2019
Stowarzyszenie ze smakiem – pobudzenie do działania

Projekt grantowy: „Stowarzyszenie ze smakiem – pobudzenie do działania”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Aktywizacja NGO

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia. Wdrożenie pakietów promocyjnych pozwoliło na kreowanie wizerunku organizacji jako cennego uczestnika lokalnej wspólnoty.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował organizację dwóch otwartych szkoleń. Pierwsze szkolenie dotyczyło opracowania planu rozwoju instytucjonalnego ukierunkowującego i poszerzającego ofertę NGO. Natomiast tematem drugiego przedsięwzięcia były sposoby zdrowego odżywiania. W zakres operacji wchodził również zakup namiotu i wyposażenia pomieszczeń tj.: krzeseł do świetlicy, stołów cateringowych, ławeczek cateringowych oraz wyposażenia kuchennego tj.: garnków, brytfanny, pojemników termoizolacyjnych do żywności, pojemników ze stali nierdzewnej, pokrywek do pojemników, frytkownicy, patelni. Ponadto w ramach grantu wdrożony został pakiet marketingowy i promocyjny tj.: zakup strojów – sukienek ludowych z fartuchami oraz folderów, notesów, butonów.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwa Tokary

Termin realizacji: 1.02.2018 – 31.05.2018

Miejsce realizacji: Tokary Pierwsze – Gmina Kawęczyn

Kwota pomocy: 12 000,00 zł

 • maj 1162
 • dav
 • maj 1151
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • maj 1163
 • maj 1168
 • maj 1178
 • maj 1191
 • maj 1283
 • maj 1310
 • maj 1294