Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Sześćdziesiąt na sześćdziesiąt czyli tradycje rolnicze ZSR CKP w Kaczkach Średnich spisane na sześćdziesięciu stronach

04/03/2019
Sześćdziesiąt na sześćdziesiąt czyli tradycje rolnicze ZSR CKP w Kaczkach Średnich spisane na sześćdziesięciu stronach

Projekt grantowy: „Sześćdziesiąt na sześćdziesiąt czyli tradycje rolnicze ZSR CKP w Kaczkach Średnich spisane na sześćdziesięciu stronach”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty

Przedsięwzięcia LSR:

Kultywowanie tradycji regionu (warsztaty rękodzieła, kulinarne, śpiewu białego, wpisanie potraw na listę produktów regionalnych, wystawy rękodzieła, zagrody edukacyjne, wymiana dobrych praktyk, skanseny, wydarzenia artystyczne, teatr obrzędów)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD, pomimo swojego ogromnego potencjału posiada nie tylko słabą ofertę kulturalną, ale również  słabo znane i wypromowane elementy tradycji obszaru LGD. Do słabych stron dodatkowo można zaliczyć m.in.  brak przywiązania młodzieży do lokalnej tradycji i kultury, odpływ młodzieży ze wsi. Również istotne w kontekście niniejszego projektu grantowego jest słabe przenikanie tradycji i kultury ze starszych pokoleń na młodsze . Realizacja operacji przyczyniła się do zniwelowania wpływu ww. słabych stron na obszar LGD oraz spowodowała wzrost zainteresowania tradycjami terenu LGD wśród różnych grup społecznych dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Dzięki operacji zapoczątkowane zostało przenikanie tradycji ze starszych pokoleń na pokolenia młodsze. Ponadto realizacja operacji miała na celu odwołanie się do tradycji lokalnych i obrzędów rolniczych.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował wydanie publikacji z okazji 60-lecia szkoły ZSR w Kaczkach Średnich w ramach kultywowania tradycji rolniczych szkoły. Opracowanie merytoryczne oraz redakcja zostały zlecone osobie, posiadającej wiedzę nt. historii szkoły, dysponującej materiałami i kontaktami do absolwentów oraz kadry nauczycielskiej z lat minionych. Wydana monografia dotyczy losów szkoły i ludzi z nią związanych. Dla absolwentów publikacja jest  nicią wiążącą z regionem tureckim, z jego historią i tradycjami. Natomiast młodym ludziom ma przybliżyć sylwetki tych, którzy kształtują obecnie wizerunek powiatu, a wcześniej zasiadali w ławach szkolnych w Kaczkach. Ponadto uzmysławia, iż każdy z nich może osiągnąć sukces w życiu, stać się znana postacią, zrealizować swoje pasje. Monografia została rozdystrybuowana w bibliotekach znajdujących się na obszarze działania LGD oraz podczas uroczystości obchodów rocznicowych szkoły.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSR w Kaczkach Średnich na rzecz Rozwoju Szkoły i Środowiska Lokalnego

Termin realizacji: 1.07.2018 – 31.10.2018

Miejsce realizacji: Kaczki Średnie- gmina Turek

Kwota pomocy: 5 890,00 zł