Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

TACY SAMI – włączenie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi

04/03/2019
TACY SAMI – włączenie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi

Projekt grantowy: „TACY SAMI – włączenie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych (działania integrujące, edukacyjne, w tym na rzecz opiekunów osób zależnych)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wdrożenie na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. ciekawych form aktywizacji  osób wykluczonych i defaworyzowanych oraz zwiększenie dostępu do nich na całym obszarze działania LGD T.U.R. Projekt przyczynił się do aktywnego włączenia osób zależnych i ich opiekunów w życie społeczne, zwiększenia dostępu do oferowanych na obszarze usług oraz przeciwdziałania problemom tj.: samotność czy bierność. Ponadto poprzez realizację grantu zrealizowany został szereg działań, które miały bezpośredni wpływ na aktywność zdrowotną grupy docelowej. Dzięki projektowi wzrosła aktywność mieszkańców, w szczególności osób zależnych. Uczestnicy projektu zwiększyli swoje poczucie tożsamości lokalnej i wzmocnili więzi międzyludzkie z obszarem działania LGD. Działania w projekcie miały charakter kompleksowy, przewidujące realizację części tożsamych działań na rzecz grupy docelowej – seniorów, czego przykładem była akcja „Pudełka życia”, która miała na celu dostarczenie seniorom pudełek, które trzymane w lodówce, zawierały informacje nt. wszystkich chorób, pobieranych lekarstw, czy wskazówek danej osoby, co robić w przypadku nagłej choroby.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował organizację cyklu warsztatów rozwijających umiejętności artystyczne osób niepełnosprawnych obciążonych chorobami psychicznymi. Warsztaty te miały również na celu zrozumienie własnej sytuacji i poprawę kontaktu z otoczeniem, a także rozwój zainteresowań i budowanie pozytywnej samooceny adresatów zadania oraz pokazanie osób niepełnosprawnych jako wartościowych osób. W ramach projektu została zorganizowana duża impreza integracyjna, podczas, której osoby niepełnosprawne zaprezentowały swoje prace oraz, które przełamały stereotypy i bariery dotyczące osób chorych. Ponadto w imprezie wzięły udział również rodziny uczestników projektu, pracownicy ze środowiska instytucjonalnego, media i osoby publiczne. W zakres operacji wchodził również zakup wyposażenia plenerowego tj.: ławek i namiotu. Dodatkowo został wdrożony pakiet promocyjny w postaci rozdysponowania „Pudełek Życia”.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej „RAZEM”

Termin realizacji: 23.09.2017 – 15.01.2018

Miejsce realizacji: Skęczniew – gmina Dobra

Kwota pomocy: 23 084,91 zł

 

 • hdr
 • dav
 • dav
 • dav
 • bur
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • dav
 • hdr
 • dav
 • hdr
 • IMG_20171005_113038
 • dav
 • IMG_20171005_114428
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA