Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

TAK do włączenia, NIE dla wykluczenia

04/03/2019

Projekt grantowy: „TAK do włączenia, NIE dla wykluczenia”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych (działania integrujące, edukacyjne, w tym na rzecz opiekunów osób zależnych)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wdrożenie na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. ciekawych form aktywizacji  osób wykluczonych i defaworyzowanych oraz zwiększenie dostępu do nich na całym obszarze działania LGD T.U.R. Projekt przyczynił się do aktywnego włączenia osób zależnych i ich opiekunów w życie społeczne, zwiększenia dostępu do oferowanych na obszarze usług oraz przeciwdziałania problemom tj.: samotność czy bierność. Ponadto poprzez realizację grantu zrealizowany został szereg działań, które miały bezpośredni wpływ na aktywność zdrowotną grupy docelowej. Dzięki projektowi wzrosła aktywność mieszkańców, w szczególności osób zależnych. Uczestnicy projektu zwiększyli swoje poczucie tożsamości lokalnej i wzmocnili więzi międzyludzkie z obszarem działania LGD. Działania w projekcie miały charakter kompleksowy, przewidujące realizację części tożsamych działań na rzecz grupy docelowej – seniorów, czego przykładem była akcja „Pudełka życia”, która miała na celu dostarczenie seniorom pudełek, które trzymane w lodówce, zawierały informacje nt. wszystkich chorób, pobieranych lekarstw, czy wskazówek danej osoby, co robić w przypadku nagłej choroby.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował organizację spotkań z dietetykiem, fizjoterapeutą, pielęgniarką i psychologiem podczas, których zwiększył się poziom wiedzy beneficjentów na temat zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej.  W ramach projektu miały miejsce integracyjne wyjazdy kulturalne w formie teatru, których celem była dbałość o zdrowie psychiczne seniorów i niepełnosprawnych. Ponadto grant obejmował wyjazdy na baseny termalne podczas, których odbywały się zajęcia aerobiku. Wyjazdy te miały również uświadomić uczestnikom, iż czas wolny można spędzić pożytecznie, aktywnie i zdrowo jednocześnie korzystając z naturalnych dóbr natury. W/w działania włączeni byli z seniorzy, opiekunowie osób zależnych i niepełnosprawni. Dodatkowo został wdrożony pakiet promocyjny w postaci zakupu eko – toreb oraz rozdysponowania „Pudełek Życia”.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Edukacyjne „Nieskończoność”

Termin realizacji: 1.09.2017 – 31.07.2018

Miejsce realizacji: Sarbice – gmina Przykona oraz wyjazd do teatru w Łodzi

Kwota pomocy: 23 028,46 zł