Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Tradycja z przytupem

04/03/2019
Tradycja z przytupem

Projekt grantowy: „Tradycja z przytupem”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty

Przedsięwzięcia LSR:

Kultywowanie tradycji regionu (warsztaty rękodzieła, kulinarne, śpiewu białego, wpisanie potraw na listę produktów regionalnych, wystawy rękodzieła, zagrody edukacyjne, wymiana dobrych praktyk, skanseny, wydarzenia artystyczne, teatr obrzędów)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD, pomimo swojego ogromnego potencjału posiada nie tylko słabą ofertę kulturalną, ale również  słabo znane i wypromowane elementy tradycji obszaru LGD. Do słabych stron dodatkowo można zaliczyć m.in.  niewielką liczbę działań w zakresie form aktywizacji czy  brak przywiązania młodzieży do lokalnej tradycji i kultury, odpływ młodzieży ze wsi. Również istotne w kontekście niniejszego projektu grantowego jest słabe przenikanie tradycji i kultury ze starszych pokoleń na młodsze . Realizacja operacji przyczyniła się do zniwelowania wpływu ww. słabych stron na obszar LGD oraz spowodowała wzrost zainteresowania tradycjami terenu LGD wśród różnych grup społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki operacji zapoczątkowane zostało przenikanie tradycji ze starszych pokoleń na pokolenia młodsze. Ponadto realizacja operacji miała na celu odwołanie się do tradycji i kultur lokalnych w formie tradycyjnych tańców szlacheckich i ludowych. Poprzez realizację zadań poprawiła się dostępność do ciekawych form spędzania czasu wolnego. W projekcie grantowym wykorzystane zostały również ośrodki bardziej rozwinięte – współpraca z doświadczonymi osobami, w celu umożliwienia mieszkańcom obszarów wiejskich LGD skorzystania z dobrodziejstw na co dzień dostępnych jedynie w aglomeracjach miejskich. Ponadto dzięki projektowi zaktywizowano społeczność wokół ochrony dziedzictwa lokalnego związanego z obszarem LGD. Dodatkowo dzięki realizacji grantu uczestnicy podnieśli swoje umiejętności taneczne.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował przeprowadzenie dwóch przedsięwzięć edukacyjnych nawiązujących do tradycji ludowej i szlacheckiej. Głównym celem działań była nauka układów tanecznych, ruchu, ekspresji, mowy ciała podczas warsztatów tańca szlacheckiego i tańca ludowego. Ponadto w ramach grantu miała miejsce impreza w restauracji promująca tradycję na, której zostały pokazane zdobyte podczas warsztatów umiejętności przez dzieci, młodzież i seniorów. Uczestnicy warsztatów mogli również pokazać szerszej publiczności jak wyglądała zabawa i taniec za czasów naszych dziadków i pradziadków. Podsumowaniem  całego przedsięwzięcia było uroczyste wręczenie dyplomów zdobycia podstawowych umiejętności  tańców ludowych i szlacheckich uczestnikom warsztatów oraz upominków w postaci kubków z zaparzaczem. Był to miły akcent, którym za chęć kultywowania tradycji podziękowano uczestnikom warsztatów. Było to również zachętą do dalszych działań w promowaniu kultury i tradycji regionu.  W zakres operacji wchodził również zakup wyposażenia w postaci mini – wieży i strojów ludowych wraz z pokrowcami i obuwiem. Dodatkowo został wdrożony pakiet promocyjny w postaci zakupu plakatów i zaproszeń oraz upominków dla uczestników imprezy.

Grantobiorca: Stowarzyszenie DOM Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa

Termin realizacji: 1.07.2018 – 31.10.2018

Miejsce realizacji: Dobrów 50 gmina Kościelec – warsztaty nauki tańca

Dobrów 46 gmina Kościelec – wyposażenie, stroje szlacheckie

Zajazd „Wodnik”, Ruszków Drugi, ul. Bogumiła 71a, gmina Kościelec – występy

Kwota pomocy: 13 464,00,20 zł

  • DSC04773
  • DSC04633
  • DSC04506
  • DSC04676
  • DSC05046
  • DSC
  • DSC05098
  • DSC05131
  • DSC05106
  • DSC05240