Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Tragedia siostrzanej miłości – czyli tajemnica rodu Poniatowskich

04/03/2019
Tragedia siostrzanej miłości – czyli tajemnica rodu Poniatowskich

Projekt grantowy: „Tragedia siostrzanej miłości – czyli tajemnica rodu Poniatowskich”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty

Przedsięwzięcia LSR:

Kultywowanie tradycji regionu (warsztaty rękodzieła, kulinarne, śpiewu białego, wpisanie potraw na listę produktów regionalnych, wystawy rękodzieła, zagrody edukacyjne, wymiana dobrych praktyk, skanseny, wydarzenia artystyczne, teatr obrzędów)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD, pomimo swojego ogromnego potencjału posiada nie tylko słabą ofertę kulturalną, ale również  słabo znane i wypromowane elementy tradycji obszaru LGD. Do słabych stron dodatkowo można zaliczyć m.in.  niewielką liczbę działań w zakresie form aktywizacji czy  brak przywiązania młodzieży do lokalnej tradycji i kultury, odpływ młodzieży ze wsi. Również istotne w kontekście niniejszego projektu grantowego jest słabe przenikanie tradycji i kultury ze starszych pokoleń na młodsze. Realizacja operacji przyczyniła się do zniwelowania wpływu ww. słabych stron na obszar LGD oraz spowodowała wzrost zainteresowania tradycjami terenu LGD wśród różnych grup społecznych dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Dzięki operacji zapoczątkowane zostało przenikanie tradycji ze starszych pokoleń na pokolenia młodsze. Ponadto realizacja operacji miała na celu odwołanie się do lokalnych historii. W projekcie grantowym wykorzystane zostały również ośrodki bardziej rozwinięte – poznanie sztuki teatralnej, współpraca z doświadczonymi osobami, w celu umożliwienia mieszkańcom obszarów wiejskich LGD skorzystania z dobrodziejstw na co dzień dostępnych jedynie w aglomeracjach miejskich. Poprzez realizację zadań poprawiła się dostępność do ciekawych form spędzania czasu wolnego. Ponadto dzięki projektowi zaktywizowano społeczność wokół ochrony dziedzictwa lokalnego związanego z obszarem LGD. Dodatkowo dzięki realizacji grantu uczestnicy podnieśli swoje umiejętności aktorskie.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował organizację warsztatów teatralnych oraz spotkań konsultacyjnych, które zostały przeprowadzone przez trenerów posiadających doświadczenie w dziedzinie teatru i śpiewu. Osoby te były odpowiedzialne m.in.: za scenariusz i reżyserię, za ruch sceniczny, emisję głosu oraz za przygotowanie aktorów – amatorów do wystawienia spektaklu. Uczestnikami warsztatów była młodzież, młode kobiety i seniorzy. Scenariusz warsztatów dotyczył przejmującej i owianej tajemnicą legendzie o Turczynkach, których ciała spoczywają w zabytkowym Kościele w Goszczanowie. Następnie po przeprowadzonych warsztatach wystawiona została sztuka teatralna pt.: „Giaur”, aby pokazać zdobyte podczas warsztatów umiejętności  i przytoczyć lokalną historię. Przedstawienie odbyło się z wykorzystaniem profesjonalnej ekipy teatralnej, by stworzyć równie przejmujące dzieło jak sama historia. Z tego względu  w ramach projektu zostali zatrudnieni specjaliści ds. oświetlenia, nagłośnienia oraz  scenografii. W ramach projektu została wydana płyta DVD, na której został zarejestrowany spektakl oraz, która jest promowana pośród osób zajmujących się zawodowo kulturą i tradycją, pośród instytucji kultury: ośrodków kultury i bibliotek zlokalizowanych na obszarze LGD. W zakres operacji wchodził również zakup kostiumów dla głównych postaci.

Grantobiorca: Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie

Termin realizacji: 1.07.2018 – 30.11.2018

Miejsce realizacji: Goszczanów- gmina Goszczanów

Kwota pomocy: 24 604,00 zł

 • _MG_4420
 • _MG_4376
 • _MG_4363
 • IMG_4458
 • _MG_4373
 • IMG_4465
 • IMG_4344
 • _MG_4416
 • _MG_4367
 • IMG_4547
 • IMG_4518