Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Turystyka bez barier – nasz przepis na sukces

04/03/2019
Turystyka bez barier – nasz przepis na sukces

Projekt grantowy: „Turystyka bez barier – nasz przepis na sukces”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Aktywizacja NGO

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do wzmocnienia potencjału społecznego i technicznego członków NGO, zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia oraz lokalnej społeczności. Wdrożenie pakietów promocyjnych pozwoliło na kreowanie wizerunku organizacji jako cennego uczestnika lokalnej wspólnoty.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował opracowanie planu rozwoju instytucjonalnego dla stowarzyszenia,  który pozwolił ukierunkować działania na turystykę, która w obecnej chwili zaczyna w gminie przybierać tempa i jest kierunkiem, z którym gmina wiąże swoją przyszłość. Następnym działaniem była organizacja dwóch otwartych szkoleń  wraz z zajęciami praktycznymi  dla członków NGO oraz lokalnych mieszkańców, w wyniku których uczestnicy zdobyli nowe umiejętności z zakresu organizacji turystyki tj. organizowania rajdów turystycznych,  imprez turystycznych i ekoturystyki skierowanej również dla osób niepełnosprawnych.  Ponadto miały miejsce zajęcia praktyczne w postaci rajdu – szlakami turystycznymi w Gminie Brudzew. Działanie to zostało podsumowane opracowaniem i wykonaniem mobilnej mapy zawierającej informacje o szlakach turystycznych z Gminy Brudzew, która może być wykorzystywana na wszystkich imprezach, spotkaniach i wydarzeniach na obszarze działania LGD.

W zakres operacji wchodził również zakup wyposażenia tj.: nagłośnienia turystycznego, stołów i ławek turystycznych.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew

Termin realizacji: 1.03.2018 – 31.05.2018

Miejsce realizacji: Kolnica – Gmina Brudzew

Kwota pomocy: 11 004,01 zł

 • 33898755_659088541101425_1315269735092322304_o
 • 33864842_659088954434717_6499830461534044160_n
 • 33902516_659088607768085_4445536492776849408_o
 • 34117322_659088131101466_1651452102548914176_o
 • IMG_7865
 • IMG_7858
 • IMG_8253
 • IMG_8243
 • IMG_8251
 • IMG_8264
 • IMG_8696
 • IMG_8690
 • IMG_8775
 • IMG_8723
 • IMG_9371