Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

„W GROMADZIE ŻYJĘ, TO I Z GROMADĄ TRZYMAM!” INTEGRACJA (DLA) POKOLEŃ na podstawie powieści W. Reymonta „Chłopi”

26/01/2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Projekt grantowy: „W GROMADZIE ŻYJĘ, TO I Z GROMADĄ TRZYMAM!” INTEGRACJA (DLA) POKOLEŃ na podstawie powieści W. Reymonta „Chłopi”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.

Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej

ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizując projekt osiągnięto cel ogólny operacji zgodny z LSR – budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju T.U.R. bowiem operacja zakładała budowanie więzi pomiędzy członkami lokalnej wspólnoty oraz włączenie w życie kulturowe mieszkańców obszaru działania LGD TUR – poprzez udział w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjno-artystycznym tj. w warsztatach teatralnych, a następnie zaprezentowanie efektów pracy uczestników operacji na deskach teatru kaliskiego.

Operacja wychodziła naprzeciw zidentyfikowanych przez LGD TUR problemom w zakresie wykluczenia kulturowego małych miejscowości i wsi, mających swe odzwierciedlenie także w zapisach LSR. Sztuka z udziałem mieszkańców wsi, stanowiła swoistego rodzaju „okno na świat”, budowała poczucie własnej wartości, rozwijała pasje i zainteresowania. Z drugiej strony tematyka, którą poruszono, wystawiając jedno z ważniejszy dzieł literatury polskiej „Chłopi” Władysława Reymonta, umocniło poczucie związku i bliskości z wsią, naturą, jej rytmem, rodzącym się życiem i kulturą. Zarówno uczestnicy operacji, biorący udział w warsztatach, jak i uczestnicy – widzowie, poczuli radość i dumę z bycia integralną częścią wiejskiej  wspólnoty.

Projekt był adresowany do przedstawicieli wszystkich pokoleń: zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych (w tym także seniorów). W ten sposób zrealizowano cel szczegółowy: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej. Szczególnie warsztaty stanowiły okazję do zacieśnienia więzi między aktorami-amatorami, wymiany doświadczeń, integracji, wspólnej nauki przedstawicieli różnych pokoleń. Pozwoliły one przybliżyć młodszej części społeczności świat wartości lokalnej społeczności, tworzony od pokoleń, a starszym postrzeganie rzeczywistości poprzez pryzmat młodych ludzi, żyjących w czasach, gdzie wszystko jest na tzw. „wyciągnięcie ręki”, gdzie technologia zdominowała przywiązanie do tradycji i rodzimej kultury. Operacja była miejscem – gdzie zderzały się różne wartości, następowała wymiana poglądów, atmosfery zrozumienia i wzajemnego szacunku.

Operacja wpisuje się w zakres tematyczny :Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych ponieważ przyczyni się do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności w zakresie wiedzy scenicznej, gry aktorskiej, w tym umiejętności zaprezentowania się przed publicznością mieszkańców obszaru LGD TUR.

Wybór dzieła, które stanowi motyw przewodni projektu jest nieprzypadkowy – powieść  obyczajowo-społeczna, traktująca o życiu wsi, którego rytm wyznaczają cztery pory roku, której walory artystyczne dostrzeżono na arenie międzynarodowej w postaci przyznanej nagrody Nobla, miała na celu edukować, dostarczyć wiedzę na temat obyczajów, świąt kościelnych i prac rolnych, szczególnie najmłodszym mieszkańcom wsi, sprawić by lektura szkolna, zwróciła uwagę na wartości i tradycje, które dziś bezpowrotnie tracimy. Motywy przyrodnicze, które stanowiły osnowę wydarzeń prezentowanych na scenie, zwróciły uwagę na kwestię symbiozy człowieka z przyrodą, wskazały, że to człowiek uzależniony jest od niej a nie odwrotnie.

Powyższa operacja będzie miała niewątpliwie innowacyjny charakter w budowaniu relacji, odwoływaniu się do tradycji, obrzędów i obyczajów wsi, także w wymiarze lokalnym. Jej przesłaniem była szeroko rozumiana edukacja skierowana do wszystkich pokoleń.

Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie LGD.

Zakres realizacji:

W ramach projektu wystawiona została sztuka na deskach teatru w Kaliszu pt. „W gromadzie żyję to i z gromadą trzymam! Integracja (dla) pokoleń na podstawie powieści W. Reymonta „Chłopi” Zgodnie z założeniami wystawienie sztuki poprzedziła rekrutacja uczestników. Promocja rekrutacji odbyła się przede wszystkim w Internecie. Następnie we wrześniu i październiku zorganizowanych zostało 10 warsztatów. Spotkania prowadzone były przez Małgorzatę Kałędkiewicz-Pawłowską i Marcina Trzęsowskiego – doświadczonych aktorów związanych z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, którzy byli odpowiedzialni również za scenariusz i reżyserię. Uczestnicy warsztatów uczyli się swobody bycia na scenie, improwizacji, scenicznego działania oraz metod interpretacji tekstu.

Etiuda teatralna odbyła się 30 października. Na tą okazję została wynajęta duża scena Teatru w Kaliszu. W inicjatywę zaangażowani byli przedstawiciele 3 pokoleń – mieszkańcy gmin Malanów, Przykona, Kawęczyn. Oprawę muzyczną, która towarzyszyła niemal wszystkim scenom spektaklu zapewnili członkowie zespołu Tradycja z Malanowa.

Grantobiorca: Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz Tu”

Termin realizacji: lipiec- listopad 2021

Miejsce realizacji: Krwony, gmina Brudzew, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Kwota pomocy: 19 057,60 zł

  • 252341251_3084091901876068_1217243917861104183_n
  • 0428141E-28F4-463A-9A37-7DA2E8603EC3