Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

„Warsztaty ogrodnictwa – sposobem na integrację”

26/01/2022

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt grantowy: „Warsztaty ogrodnictwa – sposobem na integrację”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.

Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej

ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Celem operacji pn.  „Warsztaty ogrodnictwa – sposobem na integrację” jest  budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja jest zgodna z zakresem  – Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Operacja polegała na  przeprowadzeniu warsztatów ogrodnictwa dla mieszkańców terenu LGD obejmujących  szkolenia  i zajęcia praktyczne z ogrodnictwa mające  na celu aktywizacje i integrację mieszkańców LGD w tym naszego stowarzyszenia i nabycie przez nich nowych umiejętności, które pozwolą członkom stowarzyszenia i ich rodzinom  aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności w tym osób wykluczonych  i defaworyzowanych.

Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie LGD.

Zakres realizacji:

Realizację  projektu rozpoczęto od  poinformowania członków stowarzyszenia o planowanym przedsięwzięciu. Następnie zaplanowano i promowano w Internecie organizację szkoleń z zakresu ogrodnictwa i przeprowadzono szkolenia. Przeprowadzono szkolenia merytoryczne i praktyczne – szkolenie z tematów z ochrony środowiska, przygotowania podłoża,  ochrony pszczół. Następnym działaniem była organizacja dwóch szkoleń  wraz z zajęciami praktycznymi dla ok 20 członków stowarzyszenia w wyniku których członkowie nabyli nowe umiejętności z zakresu ogrodnictwa, ogrodoterapii i ochrony środowiska. Zakupiono także wyposażenie w postaci nagłośnienia turystycznego tj. mikrofon i głośniki turystyczne, które było pomocne przy organizacji spotkania integracyjnego i będzie wykorzystywane podczas spotkań integracyjnych.

Rezultatem działań jest poprawa estetyki miejsca integracji w Izabelinie, gdzie uczestnicy projektu posadzili rabaty kwiaty i zorganizowali spotkanie integracyjne dla rodzin z dziećmi. Rabaty kwiatowe na placu integracji spowodują, że mieszkańcy chętniej będą odwiedzać to miejsce.

Wymiana doświadczeń, zachowanie lokalnych tradycji siania i sadzenie kwiatów będzie mieć wpływ na podniesienie poziomu poczucia tożsamości lokalnej przyczyniając się do jego budowania.

Grantobiorca: STOWARZYSZENIE „ODNOWA I ROZWÓJ IZABELINA”

Termin realizacji: sierpień-wrzesień 2021 r.

Miejsce realizacji: GOK „Wozownia”,  gmina Brudzew

Kwota pomocy: 9 025,00 zł

  • 240060717_351670866661667_5754975038541486090_n
  • 239596569_297642295449683_5573474849493992551_n