Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

„Warsztaty wokalno – aktorskie „Zagrajmy razem”

26/01/2022

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt grantowy: „Warsztaty wokalno – aktorskie „Zagrajmy razem”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.

Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej

ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja polegająca na przeprowadzeniu warsztatów wokalno – aktorskich istotnie przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej oraz włączenia społecznego na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja, opierając się na technikach teatralnych, wokalnych i ruchowych, poprzez cotygodniowe zajęcia, miała na celu zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej (uczestników, ich rodziny, sąsiadów i znajomych), a także społeczne włączenie w/w grup.

Udział w kulturze poprzez tworzenie sztuki (zwłaszcza w wydaniu ruchu amatorskiego) zintegrował uczestników.

W ramach operacji realizowany był przekaz promowania poszanowania dla dziedzictwa przyrody, ochrony przyrody oraz dbania o rozwój zrównoważony, tak aby kolejne pokolenia mogły korzystać z bogactwa natury.

Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie LGD.

Zakres realizacji:

Przeprowadzono 12 warsztatów, które kierowane były zarówno do kobiet i mężczyzn, młodszych i starszych (w tym członków rodzin), aktywnych zawodowo, bezrobotnych i emerytów, osób z różnym poziomem wykształcenia, pozycji społecznej i materialnej. Jednocześnie forma warsztatów, polegająca na treningu aktorskim i wokalnym, dostosowanym do poziomu uczestników, wykorzystując elementy: analizy tekstu, pracy nad dykcją, impostacji głosu, gry aktorskiej, interpretacji wierszy, prozy, scenek kabaretowych  i piosenek, a także ćwiczeń ruchowych, sprawiła, że uczestnicy – przedstawiciele różnych środowisk  i pokoleń, pokonali własne bariery i „zapomnieli” o dzielących ich różnicach.

Grantobiorca: Stowarzyszenie „Zagraj”

Termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2021

Miejsce realizacji: Dobra

Kwota pomocy: 18 000,00 zł

 

  • 241212666_383189403421572_2657027016752603509_n
  • 223830205_352574143149765_8552698813573344606_n