Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Wzmocnienie potencjału Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego WICHER w Dobrej poprzez rozwój instytucjonalny oparty na nowych kierunkach rozwoju

01/03/2019
Wzmocnienie potencjału Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego WICHER w Dobrej poprzez rozwój instytucjonalny oparty na nowych kierunkach rozwoju

Projekt grantowy: „Wzmocnienie potencjału Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego WICHER w Dobrej poprzez rozwój instytucjonalny oparty na nowych kierunkach rozwoju”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Aktywizacja NGO

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował organizację otwartych dwóch szkoleń dla członków NGO oraz dla lokalnej  społeczności. Pierwsze szkolenie dotyczyło rejestracji w KRS  oraz praw i obowiązków w zakresie prowadzenia stowarzyszenia. Natomiast tematem drugiego szkolenia było opracowanie strategii promocji organizacji, a także opracowanie jej planu rozwoju instytucjonalnego. W zakres operacji wchodził również zakup sprzętu nagłośnieniowego ( głośników mikrofonu, wzmacniacza) oraz namiotu plenerowego.

Grantobiorca: Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy WICHER w Dobrej

Termin realizacji: 1.12.2017 – 30.05.2018

Miejsce realizacji: Dobra – Gmina Dobra

Kwota pomocy: 11 558,64 zł

  • 20180327_172221
  • 20180327_172212