Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej poprzez rozwój instytucjonalny oparty na nowych kierunkach rozwoju

01/03/2019
Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej poprzez rozwój instytucjonalny oparty na nowych kierunkach rozwoju

Projekt grantowy: „Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej poprzez rozwój instytucjonalny oparty na nowych kierunkach rozwoju”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Aktywizacja NGO

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Dzięki realizacji grantu zwiększyła się przynależność osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększyła się  integracja międzypokoleniowa. Operacja przyczyniła się do tego, iż  członkowie NGO , a także inne osoby, które brały udział w projekcie mocniej identyfikują się z naszym obszarem, a dodatkowo przez swoją działalność zwiększą aktywność także innych mieszkańców LGD zachęcając do współpracy dzięki ciekawym inicjatywom. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował organizację otwartych szkoleń, zarówno dla członków Stowarzyszenia jak i lokalnej społeczności dotyczących strategii i promocji oraz opracowania wizji rozwoju organizacji, które działać ma we współpracy z społeczeństwem. Ponadto projekt obejmował opracowanie zebranych już przez NGO materiałów (fotografie, pamiątki, publikacje, obrazy itp.) oraz promocję tych działań poprzez prezentację ich na tablicach informacyjno – promocyjnych. Dodatkowo w ramach grantu opracowano folder promocyjny o wartości kroniki, który ukazuje działalność osób ważnych kulturowo i historycznie. W zakres operacji wchodził również zakup zestawu do nagrywania oraz  utrwalania dźwięku i obrazu tj. kamery, dyktafonu, mikrofonu, niezbędnego osprzętu, statywu), a także namiotu plenerowego.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobrskiej

Termin realizacji: 1.12.2017 – 30.04.2018

Miejsce realizacji: Długa Wieś – Gmina Dobra

Kwota pomocy: 11 924,87 zł

 • DSC00211
 • DSC00212
 • DSC00215
 • DSC00214
 • tablice_folder (3)
 • tablice_folder (2)
 • tablice_folder (7)
 • tablice_folder (4)
 • tablice_folder (8)
 • tablice_folder (9)
 • tablice_folder (10)
 • tablice_folder (12)
 • tablice_folder (11)
 • tablice_folder2 (2)
 • tablice_folder2 (1)