Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Z Babcinego Ogrodu pięknie i smacznie

04/03/2019
Z Babcinego Ogrodu pięknie i smacznie

Projekt grantowy: „Z Babcinego Ogrodu pięknie i smacznie”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych (działania integrujące, edukacyjne, w tym na rzecz opiekunów osób zależnych)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wdrożenie na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. ciekawych form aktywizacji  osób wykluczonych i defaworyzowanych oraz zwiększenie dostępu do nich na całym obszarze działania LGD T.U.R. Projekt przyczynił się do aktywnego włączenia osób zależnych i ich opiekunów w życie społeczne, zwiększenia dostępu do oferowanych na obszarze usług oraz przeciwdziałania problemom tj.: samotność czy bierność. Ponadto poprzez realizację grantu zrealizowany został szereg działań, które miały bezpośredni wpływ na aktywność zdrowotną grupy docelowej. Dzięki projektowi wzrosła aktywność mieszkańców, w szczególności osób zależnych. Uczestnicy projektu zwiększyli swoje poczucie tożsamości lokalnej i wzmocnili więzi międzyludzkie z obszarem działania LGD. Działania w projekcie miały charakter kompleksowy, przewidujące realizację części tożsamych działań na rzecz grupy docelowej – seniorów, czego przykładem była akcja „Pudełka życia”, która miała na celu dostarczenie seniorom pudełek, które trzymane w lodówce, zawierały informacje nt. wszystkich chorób, pobieranych lekarstw, czy wskazówek danej osoby, co robić w przypadku nagłej choroby.

Zakres realizacji:

 

 

Zakres realizacji operacji obejmował organizację warsztatów, których tematyka związana była z ziołami, które wykorzystuje się na co dzień w kuchni i ogródku kwiatowym. Dzięki zajęciom florystycznym uczestnicy zdobyli wiedzę na temat walorów ziół i ich dobrodziejstwa.  Kolejnym etapem projektu były warsztaty kulinarne, połączone ze szkoleniem odnośnie wykorzystania i przeznaczenia ziół w babcinej kuchni. Warsztaty te zostały podzielone na dwa panele. Jedno spotkanie odbyło się z osobą promującą zdrowe żywienie z zastosowaniem ziół, a drugie z kucharzem, który specjalizuje się zastosowaniem ziół w kuchni. Podsumowaniem warsztatów była organizacja wyjazdu do Ziołowego Zakątka do Korycin podczas, którego uczestnicy zagłębili wiedzę w zakresie ziołolecznictwa oraz codziennego wykorzystania ziół. W/w działania miały się przyczynić do utworzenia stałej oferty włączenia społecznego poprzez kulinaria. W zakres operacji wchodził również zakup wyposażenia tj.: pieca konwekcyjnego, kuchni gazowo – elektrycznej, taboretu gazowego, robota planetarnego, talerzy, filiżanek oraz rzutnika z ekranem. Dodatkowo został wdrożony pakiet promocyjny w postaci utworzenia zielnika pt.: „Zioła z babcinego ogrodu” oraz rozdysponowania „Pudełek Życia”.

Grantobiorca: Skarżyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Szkolnych

Termin realizacji: 10.10.2017 – 31.07.2018

Miejsce realizacji: Skarżyn – gmina Kawęczyn oraz wyjazd do Korycin

Kwota pomocy: 22 506,82 zł

 • P1130498
 • P1130498
 • P1130503
 • P1130515
 • P1130491
 • P1130539
 • P1130568
 • P1130519
 • P1130529
 • P1130584
 • P1130590
 • P1130598
 • P1130756
 • P1130778
 • P1130601
 • P1140123
 • P1130775
 • P1140114
 • P1140124
 • P1140131
 • P1140132
 • P1140140