Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Z seniorem lepiej, mądrzej, bezpieczniej

04/03/2019
Z seniorem lepiej, mądrzej, bezpieczniej

Projekt grantowy: „Z seniorem lepiej, mądrzej, bezpieczniej”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych (działania integrujące, edukacyjne, w tym na rzecz opiekunów osób zależnych)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wdrożenie na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. ciekawych form aktywizacji  osób wykluczonych i defaworyzowanych oraz zwiększenie dostępu do nich na całym obszarze działania LGD T.U.R. Projekt przyczynił się do aktywnego włączenia osób zależnych i ich opiekunów w życie społeczne, zwiększenia dostępu do oferowanych na obszarze usług oraz przeciwdziałania problemom tj.: samotność czy bierność. Ponadto poprzez realizację grantu zrealizowany został szereg działań, które miały bezpośredni wpływ na aktywność zdrowotną grupy docelowej. Dzięki projektowi wzrosła aktywność mieszkańców, w szczególności osób zależnych. Uczestnicy projektu zwiększyli swoje poczucie tożsamości lokalnej i wzmocnili więzi międzyludzkie z obszarem działania LGD. Działania w projekcie miały charakter kompleksowy, przewidujące realizację części tożsamych działań na rzecz grupy docelowej – seniorów, czego przykładem była akcja „Pudełka życia”, która miała na celu dostarczenie seniorom pudełek, które trzymane w lodówce, zawierały informacje nt. wszystkich chorób, pobieranych lekarstw, czy wskazówek danej osoby, co robić w przypadku nagłej choroby.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował organizację pięciu spotkań z lekarzami tj.: internistą, reumatologiem, laryngologiem, protetykiem słuchu oraz doradcą żywieniowym, trenerem gimnastyki i aktorem w formie prelekcji dla seniorów. Prelegenci – lekarze podczas spotkań odnieśli się w sposób ogólny o chorobach zgodnie ze swoją specjalizacją, które dotykają osoby po sześćdziesiątym roku życia oraz jak im przeciwdziałać i jak się przed nimi ustrzec. Seniorom będącym na spotkaniu z internistą wykonano pomiar cukru we krwi . Natomiast na spotkaniach z doradcą żywieniowym przedstawiono uczestnikom produkty, które są najbardziej wartościowe i odpowiednie. Dodatkowo seniorzy, którzy uczestniczyli w prelekcjach włączyli się do proponowanych przez lekarzy zadań – ćwiczeń: ruchowych, werbalnych, ćwiczeń pamięci. Podczas prelekcji z laryngologiem słuchu wykonane zostały pomiary słuchu. Ponadto miało miejsce spotkanie z aktorem, który miał na celu rozwinąć mowę, poprawić pamięć ćwicząc teksty oraz postawę wykonując odpowiednie gesty i ruchy. W/w działania miały na celu promowanie zdrowego trybu życia. W zakres operacji wchodził również wynajem wyposażenia tj.: stołów i ławek, rzutnika – projektora, nagłośnienia oraz zakup warnika i flipchartu. Dodatkowo został wdrożony pakiet promocyjny w postaci zakupu plakatów oraz rozdysponowania „Pudełek Życia”.

Grantobiorca: Stowarzyszenie DOM Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa

Termin realizacji: 1.09.2017 – 30.04.2018

Miejsce realizacji: Dobrów – gmina Kościelec

Kwota pomocy: 24 888,90 zł

 • DSC_5095
 • DSC_5094
 • DSC03125
 • DSC03112
 • DSC03134
 • DSC03168
 • DSC_5103
 • DSC03562
 • DSC03538
 • DSC03577
 • DSC03640
 • DSC03646