Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Zabawy i zabawki dłutem pisane, czyli integracyjno – edukacyjne plenery rękodzieła

04/03/2019
Zabawy i zabawki dłutem pisane, czyli integracyjno – edukacyjne plenery rękodzieła

Projekt grantowy: „Zabawy i zabawki dłutem pisane, czyli integracyjno – edukacyjne plenery rękodzieła”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej

Przedsięwzięcia LSR:

Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych (działania integrujące, edukacyjne, w tym na rzecz opiekunów osób zależnych)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Operacja miała na celu wdrożenie na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. ciekawych form aktywizacji  osób wykluczonych i defaworyzowanych oraz zwiększenie dostępu do nich na całym obszarze działania LGD T.U.R. Projekt przyczynił się do aktywnego włączenia osób zależnych i ich opiekunów w życie społeczne, zwiększenia dostępu do oferowanych na obszarze usług oraz przeciwdziałania problemom tj.: samotność czy bierność. Ponadto poprzez realizację grantu zrealizowany został szereg działań, które miały bezpośredni wpływ na aktywność zdrowotną grupy docelowej. Dzięki projektowi wzrosła aktywność mieszkańców, w szczególności osób zależnych. Uczestnicy projektu zwiększyli swoje poczucie tożsamości lokalnej i wzmocnili więzi międzyludzkie z obszarem działania LGD. Działania w projekcie miały charakter kompleksowy, przewidujące realizację części tożsamych działań na rzecz grupy docelowej – seniorów, czego przykładem była akcja „Pudełka życia”, która miała na celu dostarczenie seniorom pudełek, które trzymane w lodówce, zawierały informacje nt. wszystkich chorób, pobieranych lekarstw, czy wskazówek danej osoby, co robić w przypadku nagłej choroby.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował przeprowadzenie 4- dniowych warsztatów rękodzieła: rzeźbiarskich i plastycznych, mających charakter integracyjno-edukacyjnych. Tematyką warsztatów było nawiązanie do tradycji kulturowych regionu, związanych z rzeźbiarstwem i zabawkarstwem ludowym. Podczas warsztatów odtworzono drewniane gry planszowe np.: mobilne prototypy gier typu warcaby oraz wykonano 21 drewnianych elementów do zespołowej gry pn. ,,Szachy Wikingów”.  Drugiego dnia zorganizowano warsztaty plastyczne, mające na celu pomalowanie drewnianych zabawek i wytworzenie prac plastycznych związanych tematycznie z bajkami. Dla uatrakcyjnienia dzieci wysłuchały bajki, czytane przez członków stowarzyszenia. W trzeci dzień warsztatów, dzieci mogły grać w gry integracyjne wspólnie ze swoimi opiekunami, rodzicami i rodzeństwem. Twórcy ludowi stworzyli wielkoformatowe prace  przedstawiające bajkowe i baśniowe postaci o wysokości 1,5 metra, z którymi dzieci mogły robić sobie zdjęcia. Podczas plenerów można było zasięgnąć rad i wskazówek znawców tej techniki oraz przyjrzeć się całemu procesowi twórczemu. Czwartego dnia odbyło się podsumowanie projektu: zabawy integracyjne, ognisko i zabawa przy muzyce. Wyjątkową atrakcją w ramach projektu było obserwowanie okazów  związanych z wykopaliskami  archeologicznymi pod mikroskopem stereoskopowym, gdzie uczestnicy projektu mogli przyjrzeć się obiektom pochodzącym z wykopalisk, doskonale zachowanym materiałom organicznym w postaci fragmentów drewna. Prezentacje przeprowadził pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, który dodatkowo przybliżył uczestnikom tematykę związaną z wykopaliskami archeologicznymi w Kwiatkowie. W zakres operacji wchodził również zakup imprezowego. Dodatkowo został wdrożony pakiet promocyjny w postaci rozdysponowania „Pudełek Życia”.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew

Termin realizacji: 1.09.2017 – 30.11.2018

Miejsce realizacji: Kolnica – gmina Brudzew

Kwota pomocy: 47 500,00 zł

 • IMG_4758
 • IMG_4739
 • IMG_4744
 • IMG_4763
 • IMG_4786
 • IMG_4795
 • IMG_4762
 • IMG_4809
 • IMG_4802
 • IMG_4813
 • IMG_4818
 • IMG_4829
 • IMG_4814
 • IMG_4838
 • IMG_4839
 • IMG_4830
 • IMG_4874
 • IMG_4844
 • IMG_4905
 • IMG_4877
 • IMG_4961
 • IMG_4970
 • IMG_4980
 • IMG_5001
 • IMG_5027
 • IMG_5063
 • IMG_5026
 • IMG_5116