Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie i promocję kultywujących tradycje wielkanocne parafii Dobra

04/03/2019

Projekt grantowy: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie i promocję kultywujących tradycje wielkanocne parafii Dobra”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty

Przedsięwzięcia LSR:

Kultywowanie tradycji regionu (warsztaty rękodzieła, kulinarne, śpiewu białego, wpisanie potraw na listę produktów regionalnych, wystawy rękodzieła, zagrody edukacyjne, wymiana dobrych praktyk, skanseny, wydarzenia artystyczne, teatr obrzędów)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD, pomimo swojego ogromnego potencjału posiada słabo znane i wypromowane elementy tradycji obszaru LGD. Do słabych stron dodatkowo można zaliczyć m.in. brak przywiązania młodzieży do lokalnej tradycji i kultury, odpływ młodzieży ze wsi. Również istotne w kontekście niniejszego projektu grantowego jest słabe przenikanie tradycji i kultury ze starszych pokoleń na młodsze . Realizacja operacji przyczyniła się do zniwelowania wpływu ww. słabych stron na obszar LGD oraz spowodowała wzrost zainteresowania tradycjami terenu LGD wśród różnych grup społecznych dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Dzięki operacji zapoczątkowane zostało przenikanie tradycji ze starszych pokoleń na pokolenia młodsze. Ponadto realizacja operacji miała na celu odwołanie się do tradycji lokalnych i obrzędów wielkanocnych. Ponadto grant miał na celu budowanie wizerunku gminy Dobra poprzez określenie jej tożsamości wykorzystując walory historyczne, kulturowe, krajoznawcze i społeczne.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował opracowanie oraz wydanie zestawu zawierającego dwie publikacje, z których jedna miała charakter monografii pt.: „Tradycje wielkanocne parafii Dobra. TURKI – STRAŻ GROBU PAŃSKIEGO”, natomiast druga miała formę albumu z fotografiami opatrzonymi opisowym komentarzem pt.: „Tradycje wielkanocne parafii Dobra. PROCESJA EMAUS”. Informacje zawarte w publikacji dotyczyły charakterystycznych i wyjątkowych na skalę Polski tradycji wielkanocnych, o których powstały reportaże telewizyjne i medialne przekazy podkreślające ich specyficzny charakter. Celem wydania w/w publikacji było zachowanie tego dorobku i utrwalenie go dla przyszłych pokoleń, tak żeby wiedza o tej tradycji nie zanikła tylko w ustnym przekazie. Ponadto w/w publikacje są niezwykle cenne nie tylko dla parafii Dobra, ale także ważne dla gminy Dobra. Dodatkowo dla tak ważnych obchodów świąt chrześcijańskich NGO pokazało tło w postaci charakterystyki gminy Dobra, opisy przyrody, historię gminy oraz promocję zabytków i istniejących atrakcji kulinarnych na terenie gminy. Powyższe publikacje zostały bezpłatnie rozdystrybuowane przez Urząd Miejski w Dobrej, Miejską Bibliotekę Publiczną, w Dobrej, Zespoły Szkolno – Przedszkolne, Centrum Kultury w Dobrej, parafię rzymskokatolicka w Dobrej oraz Stowarzyszenie LGD T.U.R.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobrskiej

Termin realizacji: 23.07.2018 – 30.11.2018

Miejsce realizacji: Dobra – gmina Dobra

Kwota pomocy: 34 200,00 zł