Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

„Zachowanie dziedzictwa lokalnego przez zakup mundurów wyjściowych dla członków Orkiestry Dętej przy OSP w Tokarach”

06/12/2021
„Zachowanie dziedzictwa lokalnego przez zakup mundurów wyjściowych dla członków Orkiestry Dętej przy OSP w Tokarach”

Projekt grantowy: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego przez zakup mundurów wyjściowych dla członków Orkiestry Dętej przy OSP w Tokarach”

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty

Przedsięwzięcia LSR:

Rozwój usług w zakresie kultury

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż główną problematyką na obszarze LGD jest niska świadomość istnienia lokalnych zasobów kulturowych i ich słabe wykorzystanie przez organizatorów wydarzeń kulturalnych oraz brak przywiązania młodzieży do lokalnej tradycji kultury. Celem projektu grantowego było zbudowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD i zachęcenie do wspólnego spędzania czasu poprzez wstąpienie ludzi młodych i starszych w szeregi Orkiestry. W ten sposób zostały zacieśnione więzi społeczności lokalnej, starsze pokolenie nawiązało kontakt z młodszym co w dalszej kolejności przyczyniła się do integracji międzypokoleniowej. Ponadto realizacja operacji zaskutkowała poprawą atrakcyjności i wizerunku Orkiestry, co przekłada się na efektywniejsza promocję, ochronę i upowszechnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także przyczyniło się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru LGD poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych.

Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie LGD.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji obejmował zakup 25 kompletów mundurów w tym (8 kompletów mundurów żeńskich i 17 kompletów mundurów męskich), którego dokonano w czerwcu. Ponadto zostały zakupiono 25 czapek z okuciem oraz 25 krawatów. W  sierpniu w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach zorganizowano koncert w nowym umundurowaniu. Wcześniej przygotowano zaproszenia, które informowały o organizacji koncertu mieszkańców gminy.
W dniu 30 września 2021 roku w Szkole Podstawowej w Skarżynie zostały zorganizowane nietypowe lekcje muzyki dla wszystkich uczniów tej szkoły. Uczniowie mogli poznać charakterystykę orkiestry, instrumenty oraz wspólnie zagrać z orkiestrą tworząc olbrzymią sekcje perkusyjną.

 

Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarach

Termin realizacji: kwiecień- wrzesień 2021

Miejsce realizacji: Tokary Pierwsze, gmina Kawęczyn

Kwota pomocy: 14 995,00 zł

  • tokary