Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

„Zdrowo –  ziołowo” – międzypokoleniowa kuchnia w Przykonie

26/01/2022

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Projekt grantowy: „Zdrowo –  ziołowo” – międzypokoleniowa kuchnia w Przykonie

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.

Cel szczegółowy LSR: Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej

ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Projekt wspierał włączenie społeczne rodzin z terenu Gminy Przykona oraz całego obszaru L.G.D. TUR poprzez organizację zajęć i przedsięwzięć umożliwiających tym osobom zwiększenie wiedzy o zdrowym odżywianiu, zdrowym trybie życia. Projekt umożliwił integrację międzypokoleniową poprzez organizację doradztwa prowadzonego przez dietetyka, przeprowadzenie pokazu kulinarnego, przeprowadzenie badania biorezonansem dla matek,  dzieci, młodzieży i seniorek borykających się z nadwagą a także warsztaty wyjazdowe w ramach których min. udział brały osoby 60+. Wiedza wyniesiona z przedsięwzięcia pozwoliła na zwiększenie świadomości mieszkańców na temat wpływu zdrowego żywienia z wykorzystaniem ziół na nasze życie i zdrowie.

Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie LGD.

Zakres realizacji:

Wyjazdowe warsztaty ziołowe o tematyce „ Zdrowo-ziołowo” w swym zakresie obejmowały praktyczną naukę z wykorzystaniem ziół zarówno do potraw jak i nalewek. Poza tym zwiedzano ogród ziołowy. W warsztatach brało udział 20 osób w tym seniorzy 60+.

KGW przygotowało ogłoszenia promujące działanie i informujące o naborze do projektu, które zostało ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, a także wysłane do sołtysa w formie kurendy.

Warsztaty miały na celu poznanie roślin leczniczych w naturze, terapii leczniczych, suszenia ziół, ekstraktów, naparów. Ponadto dotyczyły poznania sposobów wykorzystania ziół w kuchni i ich prozdrowotnych właściwości oraz przedstawienia praktycznego wykorzystania korzeni, liści, kwiatów i nasion różnych ziół, szczególnie pokrzywy.

Doradztwo dietetyka  wraz z pokazem kulinarnym było prowadzone w trzech grupach po 10 osób wraz z uczestnictwem dzieci. Doradztwo i pokaz miały na celu uświadomić zarówno osobom dorosłym jak i dzieciom, że bardzo ważne i istotne dla ich życia i zdrowia jest odpowiednie odżywianie. Przedsięwzięcie miało na celu zwróceniem szczególnej uwagi na problemy współczesnego świata- wpływu żywienia na zdrowie i kondycję psychofizyczną  człowieka oraz jego symbiozę z przyrodą.

 

Uczestnicy projektu biorący udział w doradztwie poddali się także biorezonansowi, który  jest jedną z metod diagnostyki i leczenia problemów zdrowotnych min. problemów związanych z nadwagą i otyłością.

W ramach podsumowanie projektu opracowana została broszura w ilości 350 szt., która zawiera przepisy potraw serwowanych podczas pokazu kulinarnego oraz warsztatów wyjazdowych „zdrowo-ziołowo”. Broszura została przekazana mieszkańcom sołectwa i zainteresowanym mieszkańcom obszaru LGD. Dostarczono po 10 egzemplarzy do gmin należących do Lokalnej Grupy Działania Turkowska unia Rozwoju T.U.R

Grantobiorca: Koło Gospodyń Wiejskich w Przykonie

Termin realizacji: czerwiec-listopad 2021 r.

Miejsce realizacji: Przykona

Kwota pomocy: 19 197,00 zł

  • IMG_20211125_172628
  • IMG_20211125_171041
  • IMG_20211113_133659