Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

„Zwiększenie integracji międzypokoleniowej mieszkańców z obszaru LGD poprzez wydanie książki o historii Getta „Czachulec”

26/01/2022

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt grantowy : „Zwiększenie integracji międzypokoleniowej mieszkańców z obszaru LGD poprzez wydanie książki o historii Getta „Czachulec”

 

Cel ogólny LSR:

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie  LSR: Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej

ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Przypomnienie i zachowanie historii regionu jest podstawą do budowania w lokalnym społeczeństwie poczucia tożsamości, kształtowania potrzeby rozwijania i pogłębiania wiedzy o dziejach naszej ojczyzny oraz zacieśniania więzi społecznych. Realizacja operacji wpłynęła również na zwiększenie integracji międzypokoleniowej dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności w tym młodzieży szkolnej, absolwentów w poszukiwanie materiałów źródłowych, pamiątek, zdjęć czy wywiadów z seniorami żyjącymi w tamtym okresie. Poprzez zebranie i usystematyzowanie bogactwa historii lokalnego holokaustu społeczność wiejska stała się współautorami dzieła.

Dzięki wydaniu publikacji pt. „Heideműlle” czyli „Młyn na wrzosowisku – historia getta wiejskiego w Czachulcu Nowym” nastąpiło wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podniesienie wiedzy społeczności lokalnej na temat zasad funkcjonowania oraz zgromadzonej populacji Żydów z powiatu tureckiego w tzw. Gettcie „Czachulec”.

Operacja jest zgodna z celami LSR dla projektu grantowego. Realizacja operacji bezpośrednio i pośrednio przyczyniła się do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Miejsce realizacji operacji znajduje się na terenie LGD.

Zakres realizacji:

W czerwcu i lipcu 2021 opracowywano treść książki o historii Getta Czachulec. W tym czasie nastąpiła korekta książki. W miesiącach od lipca do września powstał projekt graficzny, książki zostały wydrukowane. W tym samym czasie trwała już promocja operacji, której kulminacją była uroczystość 80-tej rocznicy powstania Getta w Czachulcu, która odbyła się 21.09.2021 r. Obchody były współorganizowane przez Gminę Kawęczyn. Podczas uroczystość publikację udostępniano nieodpłatnie zaproszonym gościom i mieszkańcom gminy. Obecnie książkę można znaleźć w bibliotekach publicznych na obszarze LGD.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju

Termin realizacji: czerwiec – wrzesień 2021 r.

Miejsce realizacji: Kawęczyn, gmina Kawęczyn

Kwota pomocy: 13 640,00 zł

  • 1-Kawęczyńskie
  • 1 Kawęczyńskie2