Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Żyć jak dawniej – w zgodzie z naturą i tradycją

07/04/2020
Żyć jak dawniej – w zgodzie z naturą i tradycją

Projekt grantowy: „Żyć jak dawniej – w zgodzie z naturą i tradycją”

 

Cel ogólny LSR:

Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

 Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru.

Przedsięwzięcia LSR:

Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne ( w oparciu o zasoby : naturalne, kulturalne, rekreacyjne)

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD charakteryzuje się niską świadomością ekologiczną oraz niską świadomością istnienia lokalnych zasobów. Dodatkowo słabą stroną obszaru LGD jest niewielka liczba działań w zakresie aktywizacji, brak atrakcyjnych miejsc służących spędzaniu czasu wolnego, również oparciu o zasoby. Operacje wybrane dla finansowania przyczyniają się do promocji i integracji zasobów LGD T.U.R., zarówno poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych LGD (jak dziko rosnące rośliny, chronione gatunki zwierząt, pomniki przyrody), zasoby kulturowe i historyczne (tradycyjne i zapomniane obrzędy, zabytki) oraz rekreacją, np. zbiorniki wodne.Ponadto wybrane operacje realizują cel szczegółowy jakim jest zwiększenie świadomości ekologicznej obszaru poprzez poruszanie w ramach złożonych projektów tematów związanych z ochroną środowiska czy przeprowadzene inwestycji związanych z ekologią. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na problemy niskiej świadomości ekologicznej i niedostatecznej liczby działań zapobiegających zmianom klimatycznym, braku przywiązania młodzieży do lokalnej tradycji i kultury, odpływu młodzieży ze wsi, a także słabego przenikania tradycji i kultury ze starszych pokoleń na młodsze. Wykorzystując mocne strony obszaru jakimi są placówki oświatowe kształcące rolników czy obecność firmy ProBiotics przeprowadzono cykl działań edukacyjnych w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru oraz zwiększenie poczucia tożsamości z obszarem.

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji  „Żyj zdrowo – w zgodzie z naturą i tradycją” obejmował warsztaty zielarskie, warsztaty mydlarskie dla dzieci, wykład przedstawiciela firmy ProBiotics nt. ProBiotechnologii i jej zastosowania w gospodarstwach domowych, pogadankę nt. rolnictwa ekologicznego wygłoszoną przez przedstawiciela ODR w Turku, a skierowaną do uczniów klas o profilu rolniczym Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz, ostatnie z działań edukacyjnych – warsztaty pszczelarskie. Podsumowaniem wszystkich działań był festyn będący realizacją wskaźnika przedsięwzięć w zakresie animacji. Udział we wszystkich działaniach był nieodpłatny i skierowany do wszystkich mieszkańców obszaru LGD. Działania miały na celu promocję i integrację zasobów obszaru. Zrealizowana przez Stowarzyszenie operacja miała na celu przede wszystkim przypomnienie mieszkańcom obszaru LGD, jak ważne jest środowisko, w jakim funkcjonujemy. Zwrócono uwagę na fakt, że wysoką wydajność produkcji rolnej można osiągnąć nie tylko poprzez stosowanie sztucznych, a przy tym niezwykle szkodliwych dla środowiska, środków ochrony roślin. Zachęcano dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego wspólnie z rodzicami, dziadkami – całymi rodzinami. Realizacja operacji przyczyniła się do wzrostu świadomości i propagowania postaw proekologicznych mieszkańców obszaru LGD. Ponadto wykorzystywano mocne strony obszaru LGD, jaką jest chociażby obecność firmy ProBiotics czy szkół średnich o profilu rolniczym.

Grantobiorca:  Stowarzyszenie Kaczkowiacy

Termin realizacji: Listopad 2018 – czerwiec 2019

Miejsce realizacji:  Kaczki Średnie – gmina Turek

Kwota pomocy: 9029,00

  • 64707296_920720111609637_8434141173097955328_n
  • 65106637_448704799313731_7027300390202769408_n
  • 65234460_364272270956377_9054821319543095296_n
  • 65455929_1281685588661313_6391256875156897792_n
  • 65526164_783036872116105_3593613318545211392_n
  • 64222788_2192398251059920_1040456772348805120_o
  • 64225317_2192406547725757_8653541966732066816_o — kopia
  • 64314663_2192403177726094_7503912339809239040_o — kopia
  • 64375647_2192408621058883_8940252727619878912_o — kopia