Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

ŻYĆ JAK DAWNIEJ – W ZGODZIE Z NATURĄ

07/04/2020
ŻYĆ JAK DAWNIEJ – W ZGODZIE Z NATURĄ

Projekt grantowy: „Żyć jak dawniej – w zgodzie z naturą”

Cel ogólny LSR:

Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Cel szczegółowy LSR:

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru.

Przedsięwzięcia LSR:

Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne (w oparciu o zasoby: naturalne, kulturalne, rekreacyjne).

Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR:

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w LSR, szczególnie w analizie SWOT, problemy. W LSR zdiagnozowano, iż obszar LGD charakteryzuje się niską świadomością ekologiczną oraz niską świadomością istnienia lokalnych zasobów. Dodatkowo słabą stroną obszaru LGD jest niewielka liczba działań w zakresie aktywizacji, brak atrakcyjnych miejsc służących spędzaniu czasu wolnego, również oparciu o zasoby. Operacje wybrane dla finansowania przyczyniają się do promocji i integracji zasobów LGD T.U.R., zarówno poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych LGD (jak dziko rosnące rośliny, chronione gatunki zwierząt, pomniki przyrody), zasoby kulturowe i historyczne (tradycyjne i zapomniane obrzędy, zabytki) oraz rekreację, np. zbiorniki wodne. Ponadto wybrane operacje realizują cel szczegółowy jakim jest zwiększenie świadomości ekologicznej obszaru poprzez poruszanie w ramach złożonych projektów tematów związanych z ochroną środowiska czy przeprowadzenie inwestycji związanych z ekologią. Szkolenia dla rolników uświadomiły im, że powrót do zapomnianych, ale bardziej przyjaznych naturze metod uprawy roli może być korzystny ekonomicznie. Korzystanie z zasobów naturalnych to również spędzanie czasu wolnego na łonie natury, np. poprzez wykorzystanie do aktywnego wypoczynku naturalnych dróg wodnych (rzek).

Zakres realizacji:

Zakres realizacji operacji „Żyć jak dawniej – w zgodzie z naturą” obejmował  podniesienie świadomości mieszkańców na terenie LGD w zakresie konieczności ochrony środowiska naturalnego. Przeprowadzono szkolenia dla rolników, podczas których zwracano uwagę na poprawność stosowania chemicznych środków ochrony roślin poprzez ich właściwe dawkowanie i wykonywanie oprysków. Powinny być one używane w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływały szkodliwie na środowisko i otoczenie opryskiwanego pola. Kolejnymi ważnymi wydarzeniami były animacje, warsztaty i spływ kajakowy, który  został zorganizowany    rzece Warcie – naturalnej drodze wodnej w naszej okolicy. W dniu  23.05.2019 r. zostały przeprowadzone warsztaty budownictwa tradycyjnego. Warsztaty zorganizowano dla 10 uczniów II klasy Technikum Budowlanego ZSZ CKP w Kaczkach Średnich oraz 2 nauczycieli. Większość ankietowanych bardzo dobrze oceniła ich przebieg. Znaczna część deklarowała chęć udziału w podobnych szkoleniach, a kilkoro z uczestników pracowało z dużym zaangażowaniem, wykazując przy tym dużą wiedzę ogólnobudowlaną. W czasie realizacji projektu na zgłoszenie budowlane został wzniesiony budynek z przeznaczeniem do przeprowadzenia szkoleń i warsztatów. W ramach projektu poprowadzono warsztaty wypieku chleba w sposób tradycyjny. Zorganizowano je w zbudowanym w ramach grantu tradycyjnym budynku gospodarczym, w którym postawiony został tradycyjny, ceglany piec do wypieku chleba.  Z uwagi na skalę zainteresowania przewiduje się zorganizowanie kolejnych warsztatów poza projektem grantowym. Warsztaty zostały bardzo wysoko ocenione, co jest zasługą prowadzącej, mającej kilkudziesięcioletnie doświadczenie w wypieku chleba w piecu ceglanym opalanym drewnem.

 

Grantobiorca: Jerzy  Denkowski

Termin realizacji: listopad 2018 – maj 2019

Miejsce realizacji:  Kaszew – gmina Goszczanów

Kwota pomocy: 13 241,00zł

 

 • KODAK Digital Still Camera
 • KODAK Digital Still Camera
 • KODAK Digital Still Camera
 • KODAK Digital Still Camera
 • Spływ Warta 2
 • KODAK Digital Still Camera
 • KODAK Digital Still Camera
 • KODAK Digital Still Camera
 • Wypiek dzieci 1
 • Wypiek dzieci 2
 • Wypiek dzieci 4
 • Wypiek dzieci 5
 • Wypiek dzieci 6
 • KODAK Digital Still Camera
 • KODAK Digital Still Camera
 • KODAK Digital Still Camera