Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Budowanie tożsamości lokalnej i włączenie społeczne

,,Zabawy i zabawki dłutem pisane, czyli integracyjno-edukacyjne plenery rękodzieła’’

,,Zabawy i zabawki dłutem pisane, czyli integracyjno-edukacyjne plenery rękodzieła’’

Projekt Grantowy :  oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych ,,Zabawy i zabawki dłutem pisane, czyli integracyjno-edukacyjne plenery rękodzieła’’   Operacja zatytułowana ,,Zabawy i zabawki dłutem pisane, czyli integracyjno-edukacyjne plenery rękodzieła’’ w gminie Brudzew zakładała przeprowadzenie 4- dniowych warsztatów rękodzieła: rzeźbiarskich i plastycznych, mających charakter integracyjno-edukacyjnych. Tematyką warsztatów było nawiązanie do tradycji kulturowych regionu, związanych z rzeźbiarstwem i zabawkarstwem ludowym. Działania skierowane były do dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców oraz rodzeństwa z całego regionu LGD. Podczas warsztatów dzieci pod opieką opiekunów mogły tworzyć drewniane zabawki. Odtworzenie drewnianych gier planszowych – mobilnych prototypów gier typu warcaby, czy wykonanie 21 drewnianych elementów do zespołowej gry pn. ,,Szachy Wikingów”, to tylko nieliczne przykłady efektów prowadzonych działań. Drugiego dnia przeprowadzono zorganizowano warsztaty plastyczne, mające na celu pomalowanie drewnianych zabawek i wytworzenie prac plastycznych związanych tematycznie z bajkami. Dla uatrakcyjnienia dzieci wysłuchały bajki, czytane przez członków stowarzyszenia. W trzeci dzień warsztatów, dzieci mogły grać w gry integracyjne wspólnie ze swoimi opiekunami, rodzicami i rodzeństwem. Twórcy ludowi stworzyli wielkoformatowe prace  przedstawiające bajkowe i baśniowe postaci o wysokości 1,5 metra, z którymi dzieci mogły robić sobie zdjęcia. Podczas plenerów można było zasięgnąć rad i wskazówek znawców tej techniki oraz przyjrzeć się całemu procesowi twórczemu. Czwartego dnia...
Stowarzyszenie ,,Koniczynka’’ we Władysławowie

Stowarzyszenie ,,Koniczynka’’ we Władysławowie

Projekt Grantowy :  oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych Stowarzyszenie ,,Koniczynka’’ we Władysławowie   Głównym celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu 20 władysławowskich seniorów w wieku 60+ i 10 wolontariuszy  poprzez zaangażowanie ich w działania edukacyjne i kulturalne, służące pogłębieniu dialogu międzypokoleniowego. W ramach zadania zrealizowano warsztaty prozdrowotne, wyjazd na Termy do Uniejowa oraz spotkania przy herbacie w ,,Kawiarence dyskusyjno-filmowej”. W tym celu zakupione zostało m.in. drobne wyposażenie kuchni celem skutecznej organizacji zaplanowanych działań. Projekt zawierał elementy wpływające na wzmocnienie poczucia własnej wartości u seniorów, wzmacniał partycypację społeczną tej grupy z pozostałą częścią społeczeństwa. Ponadto miał wpływ na poprawę kondycji zdrowotnej, dostosowanie do nowoczesnych trendów ówczesnego społeczeństwa, stanowił ofertę edukacyjną, a przede wszystkim zapobiegał wykluczaniu społecznemu jego beneficjentów. Miejscem realizacji projektu była Szkoła Podstawowa we Władysławowie. Kwota pomocy ze środków EFRROW  10 460,37
,,Tacy Sami” włączenie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi

,,Tacy Sami” włączenie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi

Projekt Grantowy: Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych Zadanie pn.: ,,Tacy Sami” włączenie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi   Ważnym aspektem realizacji zadania było prowadzenie działań, które angażują nie tylko osoby niepełnosprawne – uczestników projektu, ale także ich rodzin, pracowników ze środowiska instytucjonalnego, MEDIA, osoby publiczne. Projekt kładł duży nacisk na integrację ze środowiskiem i promowanie dobrych praktyk. W ramach projektu zorganizowano warsztaty muzyczne oraz sportowe, mające na celu zrozumienie własnej sytuacji i poprawę kontaktu z otoczeniem, a także rozwój zainteresowań i budowanie pozytywnej samooceny adresatów zadania. Ponadto zaplanowane działanie integracyjne miały na celu ukazanie osób niepełnosprawnych jako wartościowych członków naszej lokalnej społeczności. W celu przygotowania właściwej bazy do prowadzenia warsztatów w ramach projektu zakupione zostały ławki oraz namiot zabezpieczający uczestników zadania przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi . W spotkaniu integracyjnym udział wzięli mieszkańcy DPS, przedstawiciele władz samorządowych, wiele zaprzyjaźnionych ośrodków, z których przyjechali podopieczni z opiekunami, społeczność powiatu tureckiego. Specjalnie dla gości zorganizowano wiele niespodzianek. Jedną z nich były regaty na jeziorze i konkurs malarski. Wiele emocji budził pokaz mody, w którym swoje umiejętności zaprezentowali zarówno gospodarze, jak i goście. Po kolacji uczestnicy zabawy otrzymali upominki , a na sam koniec wszyscy wspólnie zasiedli przy ognisku delektując...
Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne

W ramach realizacji Celu ogólnego 2 Lokalnej Strategii Rozwoju dofinansowane są projekty, które służą budowaniu tożsamości lokalnej oraz włączeniu społecznemu i na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel ogólny 2 obejmuje następujące cele szczegółowe: Zwiększanie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Zwiększanie integracji międzypokoleniowej społeczności likalnej W tym miejscu na naszej stronie będziemy zamieszczać informacje o realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy dostępnych za pośrednictwem naszego LGD i które realizują Cel ogólny 2 naszej strategii