Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Budowanie tożsamości lokalnej i włączenie społeczne

Ogrodoterapia – nasz sposób na aktywizację

Ogrodoterapia – nasz sposób na aktywizację

Projekt grantowy: „Ogrodoterapia – nasz sposób na aktywizację”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Przedsięwzięcia LSR: Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do wzmocnienia potencjału społecznego liderów i członków NGO, zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia. Projekt pozwolił na kultywowanie tradycji ogrodniczych oraz zaktywizowanie lokalnej społeczności. Zakres realizacji: Zakres realizacji operacji obejmował opracowanie planu rozwoju instytucjonalnego Stowarzyszenia . Zostały przeprowadzone szkolenia i zajęcia praktyczne z ogrodnictwa, pielęgnacji roślin, zakładania ogródków przydomowych. Ponadto odbyło się szkolenie  w temacie zakresu ekologii oraz ochrony środowiska przy uprawie roślin.  W/w przedsięwzięcia pozwoliły członkom Stowarzyszenia aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności. Nabyte umiejętności mają pozwolić na organizację darmowych lekcji i szkoleń dla mieszkańców LGD  w tym również dla innych stowarzyszeń. Dodatkowo zrealizowany projekt przyczynił się do nawiązania współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i lokalnym przedsiębiorcą – firmą ProBiotics z Bratuszyna. W zakres operacji wchodził również zakup...

Edukacja i integracja

Projekt grantowy: „Edukacja i integracja”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Przedsięwzięcia LSR: Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do wzmocnienia potencjału społecznego liderów i członków NGO. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia. Zakres realizacji: Zakres realizacji operacji obejmował opracowanie planu rozwoju instytucjonalnego ukierunkowującego działania NGO. Zostały zorganizowane dwa szkolenia, które były warsztatem pisania projektów i źródła pozyskiwania funduszy na działania społeczne dla członków Stowarzyszenia. Ponadto w ramach projektu miało miejsce szkolenie z zakresu danych osobowych, którego celem było uświadomienie o zagrożeniach związanych z udostępnianiem danych osobowych. W zakres operacji wchodził również zakup urządzeń tj.: laptopa wraz z oprogramowaniem, drukarki, flipcharda, szafki zamykanej na sprzęt, aparatu fotograficznego oraz pakietu promocyjnego w postaci roll – upu, folderów reklamowych, długopisów oraz notesów. Grantobiorca: Skarżyńskie Stowarzyszenie Osób z Inicjatywą Termin realizacji: 1.02.2018 – 30.05.2018 Miejsce realizacji: Skarżyn – Gmina Kawęczyn Kwota pomocy ze środków EFRROW: 12 200,71 zł
Na tradycyjne i zdrowe gotowanie zapraszają Folwarczanie

Na tradycyjne i zdrowe gotowanie zapraszają Folwarczanie

Projekt grantowy: „Na tradycyjne i zdrowe gotowanie zapraszają Folwarczanie”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Przedsięwzięcia LSR: Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do wzmocnienia potencjału społecznego liderów i członków NGO, zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia. Wdrożenie pakietów promocyjnych pozwoliło na kreowanie wizerunku Stowarzyszenia jako cennego uczestnika lokalnej wspólnoty. Zakres realizacji: Operacja obejmowała opracowanie planu rozwoju instytucjonalnego na następne lata działalności. Odbyły się otwarte warsztaty kulinarne tradycyjnej kuchni regionalnej z animatorem kulinarnym. W warsztatach wzięli udział zarówno członkowie Stowarzyszenia jak i lokalna społeczność. Ponadto odbyło się spotkanie z dietetykiem mające na celu zwiększenie świadomości na temat zdrowego sposobu odżywiania. W zakres operacji wchodził również zakup urządzeń tj.: laptopa, kuchni gazowo – elektrycznej, stołu centralnego z półką, tablicy sucho ścieralnej, robota kuchennego wielofunkcyjnego, drobnych akcesoriów kuchennych oraz pakietu promocyjnego w postaci fartuchów. Wiedza oraz zaplecze w postaci w/w sprzętu, stanowi podstawę...
DOM wiedzy, pasji i talentu

DOM wiedzy, pasji i talentu

Projekt grantowy: „DOM wiedzy, pasji i talentu”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Przedsięwzięcia LSR: Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do wzmocnienia więzi społecznych oraz zwiększenia przynależności do lokalnej wspólnoty. Ponadto miała na celu podniesienie kompetencji i wiedzy członków Stowarzyszenia jak i społeczności lokalnej. Zakres realizacji: W ramach operacji powstał plan działania Stowarzyszenia na następne lata. Głównym jego celem była  praca z osobami z grupy wykluczonych – seniorów.  Zostało zorganizowane szkolenie informatyczne poszerzające wiedzę z zakresu programów komputerowych. Odbyło się również szkolenie z zakresu animacji i techniki włączenia do działania jak największej grupy seniorów. W spotkaniu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia oraz lokalna społeczność. W zakres operacji wchodził również zakup dwóch namiotów oraz pakietu promocyjnego w postaci kamizelek odblaskowych i koszulek. Grantobiorca: Stowarzyszenie DOM Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa Termin realizacji: 1.12.2017 – 31.05.2018 Miejsce realizacji: Dobrów – Gmina Kościelec Kwota pomocy ze środków EFRROW: 12 000,00 zł

Rozwój stowarzyszenia i aktywizacja członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kaszew „Rogatka”

Projekt grantowy: Rozwój stowarzyszenia i aktywizacja członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kaszew „Rogatka”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Przedsięwzięcia LSR: Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Ponadto miała na celu podniesienie kompetencji i wiedzy zarówno członków Stowarzyszenia jak i społeczności lokalnej. Dzięki operacji wzrosło zaangażowanie i motywacja osób uczestniczących w projekcie. Zakres realizacji: Zakres realizacji operacji obejmował otwarte szkolenie dla społeczeństwa i członków Stowarzyszenia. Tematyką tego przedsięwzięcia była działalność stowarzyszeń, ich możliwości, a także organizacji pracy (księgowości, sprawozdawczości) w ramach organizacji pozarządowych i motywacja do działań na rzecz społeczeństwa. W zakres operacji wchodził również zakup urządzeń biurowych, tj.: laptopa z oprogramowaniem, drukarki laserowej monochromatycznej, projektora i ekranu  multimedialnego oraz aparatu cyfrowego. Grantobiorca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kaszew „Rogatka” Termin realizacji: 1.12.2017 – 31.05.2018 Miejsce realizacji: Kaszew – Gmina Goszczanów Kwota pomocy ze środków EFRROW: 10 010,30 zł
Rozwój ratownictwa medycznego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie

Rozwój ratownictwa medycznego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie

Projekt grantowy: „Rozwój ratownictwa medycznego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Przedsięwzięcia LSR: Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Ponadto miała na celu dozbrojenie jednostki w podstawowy sprzęt ratownictwa medycznego oraz przeszkolenie ludzi w temacie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dodatkowo podniesiono lokalne bezpieczeństwo oraz  kwalifikację w zakresie pierwszej pomocy. Zakres realizacji: Zakres operacji obejmował organizację otwartego szkolenia dla druhów OSP i mieszkańców oraz organizację otwartych pokazów udzielania pierwszej pomocy. W zakres operacji wchodził również zakup torby medycznej PSP-R1 z wyposażeniem i noszy ortopedycznych. Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszynie Termin realizacji: 1.01.2018 do 20.06.2018 Miejsce realizacji: Wyszyna – Gmina Władysławów Kwota pomocy ze środków EFRROW: 11 999,99 zł
,,Zabawy i zabawki dłutem pisane, czyli integracyjno-edukacyjne plenery rękodzieła’’

,,Zabawy i zabawki dłutem pisane, czyli integracyjno-edukacyjne plenery rękodzieła’’

Projekt Grantowy :  oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych ,,Zabawy i zabawki dłutem pisane, czyli integracyjno-edukacyjne plenery rękodzieła’’   Operacja zatytułowana ,,Zabawy i zabawki dłutem pisane, czyli integracyjno-edukacyjne plenery rękodzieła’’ w gminie Brudzew zakładała przeprowadzenie 4- dniowych warsztatów rękodzieła: rzeźbiarskich i plastycznych, mających charakter integracyjno-edukacyjnych. Tematyką warsztatów było nawiązanie do tradycji kulturowych regionu, związanych z rzeźbiarstwem i zabawkarstwem ludowym. Działania skierowane były do dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców oraz rodzeństwa z całego regionu LGD. Podczas warsztatów dzieci pod opieką opiekunów mogły tworzyć drewniane zabawki. Odtworzenie drewnianych gier planszowych – mobilnych prototypów gier typu warcaby, czy wykonanie 21 drewnianych elementów do zespołowej gry pn. ,,Szachy Wikingów”, to tylko nieliczne przykłady efektów prowadzonych działań. Drugiego dnia przeprowadzono zorganizowano warsztaty plastyczne, mające na celu pomalowanie drewnianych zabawek i wytworzenie prac plastycznych związanych tematycznie z bajkami. Dla uatrakcyjnienia dzieci wysłuchały bajki, czytane przez członków stowarzyszenia. W trzeci dzień warsztatów, dzieci mogły grać w gry integracyjne wspólnie ze swoimi opiekunami, rodzicami i rodzeństwem. Twórcy ludowi stworzyli wielkoformatowe prace  przedstawiające bajkowe i baśniowe postaci o wysokości 1,5 metra, z którymi dzieci mogły robić sobie zdjęcia. Podczas plenerów można było zasięgnąć rad i wskazówek znawców tej techniki oraz przyjrzeć się całemu procesowi twórczemu. Czwartego dnia...
Stowarzyszenie ,,Koniczynka’’ we Władysławowie

Stowarzyszenie ,,Koniczynka’’ we Władysławowie

Projekt Grantowy :  oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych Stowarzyszenie ,,Koniczynka’’ we Władysławowie   Głównym celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu 20 władysławowskich seniorów w wieku 60+ i 10 wolontariuszy  poprzez zaangażowanie ich w działania edukacyjne i kulturalne, służące pogłębieniu dialogu międzypokoleniowego. W ramach zadania zrealizowano warsztaty prozdrowotne, wyjazd na Termy do Uniejowa oraz spotkania przy herbacie w ,,Kawiarence dyskusyjno-filmowej”. W tym celu zakupione zostało m.in. drobne wyposażenie kuchni celem skutecznej organizacji zaplanowanych działań. Projekt zawierał elementy wpływające na wzmocnienie poczucia własnej wartości u seniorów, wzmacniał partycypację społeczną tej grupy z pozostałą częścią społeczeństwa. Ponadto miał wpływ na poprawę kondycji zdrowotnej, dostosowanie do nowoczesnych trendów ówczesnego społeczeństwa, stanowił ofertę edukacyjną, a przede wszystkim zapobiegał wykluczaniu społecznemu jego beneficjentów. Miejscem realizacji projektu była Szkoła Podstawowa we Władysławowie. Kwota pomocy ze środków EFRROW  10 460,37
,,Tacy Sami” włączenie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi

,,Tacy Sami” włączenie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi

Projekt Grantowy: Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych Zadanie pn.: ,,Tacy Sami” włączenie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi   Ważnym aspektem realizacji zadania było prowadzenie działań, które angażują nie tylko osoby niepełnosprawne – uczestników projektu, ale także ich rodzin, pracowników ze środowiska instytucjonalnego, MEDIA, osoby publiczne. Projekt kładł duży nacisk na integrację ze środowiskiem i promowanie dobrych praktyk. W ramach projektu zorganizowano warsztaty muzyczne oraz sportowe, mające na celu zrozumienie własnej sytuacji i poprawę kontaktu z otoczeniem, a także rozwój zainteresowań i budowanie pozytywnej samooceny adresatów zadania. Ponadto zaplanowane działanie integracyjne miały na celu ukazanie osób niepełnosprawnych jako wartościowych członków naszej lokalnej społeczności. W celu przygotowania właściwej bazy do prowadzenia warsztatów w ramach projektu zakupione zostały ławki oraz namiot zabezpieczający uczestników zadania przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi . W spotkaniu integracyjnym udział wzięli mieszkańcy DPS, przedstawiciele władz samorządowych, wiele zaprzyjaźnionych ośrodków, z których przyjechali podopieczni z opiekunami, społeczność powiatu tureckiego. Specjalnie dla gości zorganizowano wiele niespodzianek. Jedną z nich były regaty na jeziorze i konkurs malarski. Wiele emocji budził pokaz mody, w którym swoje umiejętności zaprezentowali zarówno gospodarze, jak i goście. Po kolacji uczestnicy zabawy otrzymali upominki , a na sam koniec wszyscy wspólnie zasiedli przy ognisku delektując...
Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne

W ramach realizacji Celu ogólnego 2 Lokalnej Strategii Rozwoju dofinansowane są projekty, które służą budowaniu tożsamości lokalnej oraz włączeniu społecznemu i na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel ogólny 2 obejmuje następujące cele szczegółowe: Zwiększanie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Zwiększanie integracji międzypokoleniowej społeczności likalnej W tym miejscu na naszej stronie będziemy zamieszczać informacje o realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy dostępnych za pośrednictwem naszego LGD i które realizują Cel ogólny 2 naszej strategii