Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Budowanie tożsamości lokalnej i włączenie społeczne

Skok przez płotki – pokonywanie barier

Skok przez płotki – pokonywanie barier

Projekt grantowy: „Skok przez płotki – pokonywanie barier”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Przedsięwzięcia LSR: Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych (działania integrujące, edukacyjne, w tym na rzecz opiekunów osób zależnych) Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Operacja miała na celu wdrożenie na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. ciekawych form aktywizacji  osób wykluczonych i defaworyzowanych oraz zwiększenie dostępu do nich na całym obszarze działania LGD T.U.R. Projekt przyczynił się do aktywnego włączenia osób zależnych i ich opiekunów w życie społeczne, zwiększenia dostępu do oferowanych na obszarze usług oraz przeciwdziałania problemom tj.: samotność czy bierność. Ponadto poprzez realizację grantu zrealizowany został szereg działań, które miały bezpośredni wpływ na aktywność zdrowotną grupy docelowej. Dzięki projektowi wzrosła aktywność mieszkańców, w szczególności osób zależnych. Uczestnicy projektu zwiększyli swoje poczucie tożsamości lokalnej i wzmocnili więzi międzyludzkie z obszarem działania LGD. Działania w projekcie miały charakter kompleksowy, przewidujące realizację części tożsamych działań na rzecz grupy docelowej – seniorów, czego przykładem była akcja „Pudełka życia”, która miała na celu dostarczenie seniorom pudełek, które trzymane w lodówce, zawierały informacje nt....
Ruch zdrową drogą rozwoju

Ruch zdrową drogą rozwoju

Projekt grantowy: „Ruch zdrową drogą rozwoju”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Przedsięwzięcia LSR: Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych (działania integrujące, edukacyjne, w tym na rzecz opiekunów osób zależnych) Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Operacja miała na celu wdrożenie na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. ciekawych form aktywizacji  osób wykluczonych i defaworyzowanych oraz zwiększenie dostępu do nich na całym obszarze działania LGD T.U.R. Projekt przyczynił się do aktywnego włączenia osób zależnych i ich opiekunów w życie społeczne, zwiększenia dostępu do oferowanych na obszarze usług oraz przeciwdziałania problemom tj.: samotność czy bierność. Ponadto poprzez realizację grantu zrealizowany został szereg działań, które miały bezpośredni wpływ na aktywność zdrowotną grupy docelowej. Dzięki projektowi wzrosła aktywność mieszkańców, w szczególności osób zależnych. Uczestnicy projektu zwiększyli swoje poczucie tożsamości lokalnej i wzmocnili więzi międzyludzkie z obszarem działania LGD. Działania w projekcie miały charakter kompleksowy, przewidujące realizację części tożsamych działań na rzecz grupy docelowej – seniorów, czego przykładem była akcja „Pudełka życia”, która miała na celu dostarczenie seniorom pudełek, które trzymane w lodówce, zawierały informacje nt. wszystkich chorób,...
Z seniorem lepiej, mądrzej, bezpieczniej

Z seniorem lepiej, mądrzej, bezpieczniej

Projekt grantowy: „Z seniorem lepiej, mądrzej, bezpieczniej”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Przedsięwzięcia LSR: Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych (działania integrujące, edukacyjne, w tym na rzecz opiekunów osób zależnych) Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Operacja miała na celu wdrożenie na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. ciekawych form aktywizacji  osób wykluczonych i defaworyzowanych oraz zwiększenie dostępu do nich na całym obszarze działania LGD T.U.R. Projekt przyczynił się do aktywnego włączenia osób zależnych i ich opiekunów w życie społeczne, zwiększenia dostępu do oferowanych na obszarze usług oraz przeciwdziałania problemom tj.: samotność czy bierność. Ponadto poprzez realizację grantu zrealizowany został szereg działań, które miały bezpośredni wpływ na aktywność zdrowotną grupy docelowej. Dzięki projektowi wzrosła aktywność mieszkańców, w szczególności osób zależnych. Uczestnicy projektu zwiększyli swoje poczucie tożsamości lokalnej i wzmocnili więzi międzyludzkie z obszarem działania LGD. Działania w projekcie miały charakter kompleksowy, przewidujące realizację części tożsamych działań na rzecz grupy docelowej – seniorów, czego przykładem była akcja „Pudełka życia”, która miała na celu dostarczenie seniorom pudełek, które trzymane w lodówce, zawierały informacje nt. wszystkich...

Aktywizacja NGO

Projekt grantowy: „Aktywizacja NGO”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Przedsięwzięcia LSR: Aktywizacja NGO Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia oraz lokalnych mieszkańców. Wdrożenie pakietów promocyjnych pozwoliło na kreowanie wizerunku organizacji jako cennego uczestnika lokalnej wspólnoty. Zakres realizacji: Zakres realizacji operacji obejmował organizację trzech szkoleń. Pierwsze i drugie  szkolenie odbyło się dla dwóch liderów NGO. Pierwsze działanie zostało zorganizowane w zakresie pedagogicznym dla trenerów i wykładowców pozaszkolnych form edukacyjnych, natomiast drugie szkolenie dotyczyło zwiększenia kompetencji coachingowych w edukacji. Szkolenia te miały na celu zdobycie przez uczestników umiejętności pracy z młodzieżą. Ponadto trzecie szkolenie było warsztatem w ramach, którego został utworzony plan rozwoju instytucjonalnego mający na celu nakreślenie drogi rozwoju i aktywnego włączania w działania społeczne dla OSP na okres następnych 5 lat. Udział w trzecim szkoleniu wzięli wszyscy...
Turystyka bez barier – nasz przepis na sukces

Turystyka bez barier – nasz przepis na sukces

Projekt grantowy: „Turystyka bez barier – nasz przepis na sukces”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Przedsięwzięcia LSR: Aktywizacja NGO Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do wzmocnienia potencjału społecznego i technicznego członków NGO, zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia oraz lokalnej społeczności. Wdrożenie pakietów promocyjnych pozwoliło na kreowanie wizerunku organizacji jako cennego uczestnika lokalnej wspólnoty. Zakres realizacji: Zakres realizacji operacji obejmował opracowanie planu rozwoju instytucjonalnego dla stowarzyszenia,  który pozwolił ukierunkować działania na turystykę, która w obecnej chwili zaczyna w gminie przybierać tempa i jest kierunkiem, z którym gmina wiąże swoją przyszłość. Następnym działaniem była organizacja dwóch otwartych szkoleń  wraz z zajęciami praktycznymi  dla członków NGO oraz lokalnych mieszkańców, w wyniku których uczestnicy zdobyli nowe umiejętności z zakresu organizacji turystyki tj. organizowania rajdów turystycznych,  imprez turystycznych i ekoturystyki skierowanej również dla osób niepełnosprawnych.  Ponadto miały...
Kształcenie – Aktywizacja – Rozwój

Kształcenie – Aktywizacja – Rozwój

Projekt grantowy: „Kształcenie – Aktywizacja – Rozwój”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Przedsięwzięcia LSR: Aktywizacja NGO Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia. Wdrożenie pakietów promocyjnych pozwoliło na kreowanie wizerunku organizacji jako cennego uczestnika lokalnej wspólnoty. Zakres realizacji: Zakres realizacji operacji obejmował opracowanie planu rozwoju instytucjonalnego ukierunkowującego działania NGO na następne lata. Ponadto uwzględniał organizację dwóch szkoleń dla członków Stowarzyszenia. Tematem pierwszego szkolenia były podstawy prawne funkcjonowania NGO, nowe regulacje prawne dotyczące bieżącej działalności stowarzyszenia oraz akty prawa wewnętrznego. Natomiast drugie szkolenie odbyło się w temacie edukacji sportowej. Na tym szkoleniu członkowie zdobyli podstawowe umiejętności gry badminton. Szkolenie poprowadzili wykwalifikowani  instruktorzy w/w gry. Dzięki odbytemu szkoleniu NGO planuje dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców jaką są lokalni mieszkańcy. Ponadto zamierza upowszechnić aktywność sportową w dyscyplinie jaką jest badminton poprzez...
Poszerzenie oferty sportowej GKS Orzeł Kawęczyn poprzez utworzenie sekcji tenisa stołowego

Poszerzenie oferty sportowej GKS Orzeł Kawęczyn poprzez utworzenie sekcji tenisa stołowego

Projekt grantowy: „Poszerzenie oferty sportowej GKS Orzeł Kawęczyn poprzez utworzenie sekcji tenisa stołowego”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Przedsięwzięcia LSR: Aktywizacja NGO Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do wzmocnienia potencjału społecznego, technicznego oraz personalnego  liderów i członków NGO, zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków organizacji. Wdrożenie pakietów promocyjnych pozwoliło na kreowanie wizerunku NGO jako cennego uczestnika lokalnej wspólnoty. Zakres realizacji: Zakres realizacji operacji obejmował organizację dwóch szkoleń dla członków Stowarzyszenia. Pierwsze szkolenie związane było pisanie planu instytucjonalnego w wyniku, którego został  opracowany plan rozwoju instytucjonalnego ukierunkowujący działania NGO na następne lata. Natomiast drugie szkolenie zostało zorganizowane dla dwóch członków organizacji na instruktora tenisa stołowego. Celem szkolenia było wykwalifikowanie tych osób tak, aby klub mógł uruchomić sekcje tenisa stołowego dla lokalnych mieszkańców. W zakres operacji wchodził również zakup wyposażenia klubu tj.: stołu do tenisa, Kompaktowego...
Rozwój Stowarzyszenia Koniczynka we Władysławowie poprzez zakup sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji działań w zakresie edukacji filmowej

Rozwój Stowarzyszenia Koniczynka we Władysławowie poprzez zakup sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji działań w zakresie edukacji filmowej

Projekt grantowy: „Rozwój Stowarzyszenia Koniczynka we Władysławowie poprzez zakup sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji działań w zakresie edukacji filmowej”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Przedsięwzięcia LSR: Aktywizacja NGO Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do wzmocnienia i rozwoju kapitału społecznego, zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia. Wdrożenie pakietów promocyjnych pozwoliło na kreowanie wizerunku organizacji jako cennego uczestnika lokalnej wspólnoty. Zakres realizacji: Zakres realizacji operacji obejmował opracowanie planu rozwoju instytucjonalnego ukierunkowującego działania NGO na następne lata. Dzięki realizacji projektu miały miejsce dwa szkolenia dla członków organizacji. Pierwsze szkolenie dotyczyło poszerzenia wiedzy w zakresie edukacji filmowej. Natomiast drugie szkolenie związane było z pozyskaniem podstawowej wiedzy w zakresie rachunkowości, które pozwoliło NGO na samodzielne rozliczanie finansów bez korzystania z płatnej pomocy z zewnątrz. W zakres operacji wchodził również zakup sprzętu tj.: telewizora, soudbaru, odtwarzacza DVD, karty pamięci,...
Sokół rozwija skrzydła

Sokół rozwija skrzydła

Projekt grantowy: „Sokół rozwija skrzydła”                                              Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Przedsięwzięcia LSR: Aktywizacja NGO Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia. Dzięki realizacji grantu nastąpiło rozszerzenie działalności stowarzyszenia, oznacza to iż, NGO będzie może działać na większą skalę – nie tylko członków organizacji. Wdrożenie pakietów promocyjnych pozwoliło na kreowanie wizerunku Stowarzyszenia jako cennego uczestnika lokalnej wspólnoty. Zakres realizacji: Zakres realizacji operacji obejmował dwa otwarte szkolenia dla członków NGO oraz społeczności lokalnej. Pierwsze szkolenie dotyczyło  opracowania planu rozwoju instytucjonalnego ukierunkowanego na działania o tematyce ekologicznej oraz związaną z nią ochroną środowiska. Natomiast drugie szkolenie wyjazdowe  dotyczyło odnawialnych źródeł energii.  W zakres operacji wchodził również zakup namiotu wraz z nadrukiem oraz zakup urządzeń tj.: laptopa oprogramowaniem systemowym i pakietem Office, torby na laptopa, dysku zewnętrznego, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki + skanera)...
Ćwiczenie czyni mistrza – aktywni szadowiacy

Ćwiczenie czyni mistrza – aktywni szadowiacy

Projekt grantowy: „Ćwiczenie czyni mistrza – aktywni szadowiacy”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Przedsięwzięcia LSR: Aktywizacja NGO Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Operacja przyczyniła się do zwiększenia przynależności osób do lokalnej wspólnoty oraz zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Ponadto projekt podniósł kompetencje i wiedzę członków Stowarzyszenia. Wdrożenie pakietów promocyjnych pozwoliło na kreowanie wizerunku Stowarzyszenia jako cennego uczestnika lokalnej wspólnoty. Zakres realizacji: Zakres realizacji operacji obejmował opracowanie przez Stowarzyszenie wraz ze społecznością lokalną planu rozwoju instytucjonalnego ukierunkowującego i poszerzającego działalność NGO. Ponadto miały miejsce dwa otwarte szkolenia dla liderów organizacji oraz  mieszkańców. Pierwsze szkolenie dotyczyło metod pozyskiwania funduszy oraz pisania wniosków unijnych. Natomiast tematem drugiego szkolenia, które miało miejsce z trenerem było przedstawienie sposobów zachęcenia społeczeństwa do ćwiczeń. W zakres operacji wchodził również zakup urządzeń tj.: laptopa z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora, ekranu projekcyjnego oraz sprzętu sportowego tj.: kijków do nordic walking i karimat do ćwiczeń. Ponadto w ramach grantu wdrożony...