Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Budowanie tożsamości lokalnej i włączenie społeczne

Rozwój ratownictwa medycznego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie

Rozwój ratownictwa medycznego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie

Projekt grantowy: „Rozwój ratownictwa medycznego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie”   Cel ogólny LSR: Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy LSR: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Przedsięwzięcia LSR: Aktywizacja NGO Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR: Operacja miała na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru działania LGD, a także budowanie tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie potencjału NGO działających na obszarze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Ponadto miała na celu dozbrojenie jednostki w podstawowy sprzęt ratownictwa medycznego oraz przeszkolenie ludzi w temacie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dodatkowo podniesiono lokalne bezpieczeństwo oraz  kwalifikację w zakresie pierwszej pomocy. Zakres realizacji: Zakres operacji obejmował organizację otwartego szkolenia dla druhów OSP i mieszkańców oraz organizację otwartych pokazów udzielania pierwszej pomocy. W zakres operacji wchodził również zakup torby medycznej PSP-R1 z wyposażeniem i noszy ortopedycznych. Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszynie Termin realizacji: 1.01.2018 do 20.06.2018 Miejsce realizacji: Wyszyna – Gmina Władysławów Kwota pomocy: 11 999,99 zł
Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne

Budowanie tożsamości lokalnej oraz włączenie społeczne

W ramach realizacji Celu ogólnego 2 Lokalnej Strategii Rozwoju dofinansowane są projekty, które służą budowaniu tożsamości lokalnej oraz włączeniu społecznemu i na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel ogólny 2 obejmuje następujące cele szczegółowe: Zwiększanie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost aktywności społecznej Zwiększanie integracji międzypokoleniowej społeczności likalnej W tym miejscu na naszej stronie będziemy zamieszczać informacje o realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy dostępnych za pośrednictwem naszego LGD i które realizują Cel ogólny 2 naszej strategii