Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Promocja i integracja obszaru LGD

Promocja i integracja obszaru LGD

Promocja i integracja obszaru LGD

W ramach realizacji Celu ogólnego 3 Lokalnej Strategii Rozwoju dofinansowane są projekty, które służą promocji i integracji zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel ogólny 3 obejmuje następujące cele szczegółowe: Rozwój oferty spędzania czasu wolnego w oparciu o zintegrowane zasoby Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru Rozwój innowacji na rzecz ekologii i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym W tym miejscu na naszej stronie będziemy zamieszczać informacje o realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy dostępnych za pośrednictwem naszego LGD i które realizują Cel ogólny 3 naszej strategii.