Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Rozwój gospodarczy i promocja przedsiębiorczości

Rozpoczęcie działalności gospodarczej i samozatrudnienie w celu zwiększenia dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych przez stworzenie i prowadzenie systemu internetowego do wymiany informacji pomiędzy klientami biznesowymi i odbiorcami indywidualnymi usług w zakresie lokali organizujących imprezy okolicznościowe i eventy.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej i samozatrudnienie w celu zwiększenia dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych przez stworzenie i prowadzenie systemu internetowego do wymiany informacji pomiędzy klientami biznesowymi i odbiorcami indywidualnymi usług w zakresie lokali organizujących imprezy okolicznościowe i eventy.

Opis operacji (cel, zakres) Cel ogólny Rozwój gospodarczy oraz promocja przedsiębiorczości na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel szczegółowy Promocja zatrudnienia oraz wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi   Przedsięwzięcie Wsparcie podmiotów rozwijających działalność gospodarczą oraz tworzenia miejsc pracy, w tym w ramach samozatrudnienia Preferencje przedmiotowe: transport pasażerski, usługi dla mieszkańców wg PKD, którego dotyczy operacja (nie dotyczy handlu i produkcji), w tym w ramach zanikających zawodów, miejsca opieki nad osobami zależnymi, inwestycje związane z ochroną środowiska.   Zakres operacji W zakres operacji wchodziło zaprojektowanie i stworzenie systemu internetowego do wymiany informacji pomiędzy klientami biznesowy i klientami indywidualnymi w branży organizacji imprez okolicznościowych i eventów firmowych wraz z aplikacją mobilną – terminarzem rezerwacyjnym. W zakres operacji wchodził również zakup laptopa, smartfona i monitora oraz promocja systemu   Termin realizacji 11.04.2017 do 21.12.2017 Kwota przyznanych (wypłaconych) środków 50 000 zł   http://www.adamekk.com/    
Rozwój gospodarczy i promocja przedsiębiorczości

Rozwój gospodarczy i promocja przedsiębiorczości

W ramach realizacji Celu ogólnego 1 Lokalnej Strategii Rozwoju dofinansowane są projekty, które służą rozwojowi gospodarczemu i promocji przedsiębiorczości na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Cel ogólny 1 obejmuje następujące cele szczegółowe: Stworzenie warunków dla rozwoju i inkubowania przetwórstwa spożywczego, dywersyfikacji prowadzonej działalności w środowisku producentów rolnych i mieszkańców obszaru LGD Rozwój kompleksowych metod współpracy przedstawicieli różnych sektorów i branż w zakresie dostosowywania kadr dla potrzeb lokalnego rynku pracy Promocja zatrudnienia oraz wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi W tym miejscu na naszej stronie będziemy zamieszczać informacje o realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy dostępnych za pośrednictwem naszego LGD i które realizują Cel ogólny 1 naszej strategii.