Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Interpretacje przepisów dot. Poddziałania 19.2

21/03/2017

Poniżej znajdziecie Państwo przekierowania do interpretacji dotyczących Poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej  znajduje się również link do zbioru pytań i odpowiedzi kierowanych do ARiMR – oto przekierowanie: http://www.poprzedniastrona.lgd-tur.org.pl/pl/102/informacje/3/551/. 

(Informacje są regularnie aktualizowane przez ARiMR. Bezpośrednie przekierowanie do najnowszej wersji z dnia 23 lutego 2017: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/Pytania_23_02_2017/Tabela_19_2__23022017.pdf

Poszczególne interpretacje:

21.02.2017 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Podejmowanie działalności przez wspólnika spółki cywilnej/spółki z o.o.

22.02.2017 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Rozwój działalności gospodarczej – prowadzenie działalności przez 365 dni – przekształcenie jednoosobowej działalności w  spółkę cywilną

22.02.2017 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Rozwój działalności gospodarczej – prowadzenie działalności przez 365 dni – wspólnicy spółki cywilnej

20.02.2017 – link do interpretacji

 • Wartość operacji w PREMII (kwalifikowalny VAT)

20.02.2017 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Protesty Wnioskodawców

20.02.2017 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Realizacja operacji zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i  niekomercyjnej infrastruktury – Parafia

10.02.2017 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Numer identyfacyjny – Grantobiorcy

10.02.2017 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Warunek niepodlegania ubezpieczeniu KRUS w przypadku podejmowania działalności
 • Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy w zakresie wskaźników

02.02.2017 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Podjęcie działalności gospodarczej a uzyskanie w przeszłości wsparcia z PUP  lub innych źródeł  poza EFRROW na uruchomienie działalności
 • Rozwój działalności przez spółkę cywilną
 • Spełnienie obowiązku zatrudnienia w przypadku zatrudnienia  bezrobotnego skierowanego z PUP
 • Koszty opłat celnych i transportu – kwalifikowalność
 • Koszty umów zlecenie i dzieło w przypadku szkoleń – kwalifikowalność
 • Najem lub dzierżawa a koszty zakupu usług – kwalifikowalność wydatków
 • Wkład własny w postaci maszyn lub urządzeń
 • Wkład własny gminy z Funduszu sołeckiego
 • Wartość projektu w PREMII
 • Termin ważności zakupowanych licencji
 • Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy w zakresie wskaźników
 • Zawarcie umowy z osobą współpracującą – spełnienie warunku utrzymania miejsca pracy
 • Pomoc de minimis dla przedsiębiorcy tworzącego niekomercyjną infrastrukturę
 • Wypełnianie wniosków o płatność – zaznaczenie pola “limit środków” dla jst.
 • Kwalifikowalność VAT – podejmowanie, rozwój i Granty
 • Podejmowanie lub rozwój działalności – działalność oświatowa nie podlegająca wpisowi do CEIDG
 • Operat szacunkowy wartości wkładu rzeczowego
 • Tryb  “zaprojektuj i wybuduj” – projekty inne niż drogi lokalne
 • Podnoszenie kompetencji – finansowanie studiów i kosztów z tym związanych
 • Podejmowanie działalności gospodarczej – koszty kwalifikowalne – kilkuletnia dzierżawa maszyn
 • Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku uzyskania PREMII i rozwijania działalności
 • Tytuł prawny do nieruchomości – jst.
 • PREMIA  – konieczność udokumentowania wydatkowania kwoty nie wykazanej w Biznesplanie (wyższa PREMIA niż planowane do poniesienia koszty)
 • Wskaźnik rentowności – wartość dkla roku n i lat następnych
 • Osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży
 • Nadawanie numeru technicznego

19.01.2017 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Budowa hali magazynowej i efekt deadweight

17.01.2017 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Informacje dotyczące Biznesplanu – NPV

17.01.2017 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Informacje dotyczące Biznesplanu – NPV

17.01.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Informacje dotyczące wypełniania Biznesplanu

22.12.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Podejmowanie działalności – kwalifikowalność kosztów wynajmu lub dzierżawy obiektu

27.12.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Rozwijanie działalności – oferta edukacyjna – zakwalifikowanie materiałów z odzysku jako wkładu rzeczowego.
 • Rozwijanie działalności dotychczas wykonywanej przez podmiot ubezpieczony w KRUS i rejestracja w CEIDG

15.12.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Podejmowanie działalności polegająca na założeniu szkoły jazdy.
 • Ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura – plac zabaw, boisko sportowe, wyposażenie świetlicy

16.12.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Umowa przedwstępna, wyszczególnienie rodzaju majątku i tytuł prawny.
 • Sposób obliczenia pozostałego limitu środków którym dysponuje LGD przy wnioskach jst.

15.12.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Poziom dofinansowania i ustalanie kwoty pomocy dla  jst.

13.12.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna – kwoty wsparcia i wysokości kosztów kwalifikowanych ustalonych przez LGD a niższy poziom wsparcia niż określony w ogłoszeniu

09.12.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Podejmowanie działalności i kwalifikowalność kosztów zakupu używanego środka transportu.
 • Podejmowanie działalności i wydatkowanie 70% przyznanej premii.
 • Podejmowanie działalności  – dotyczy zmniejszenia lub zwiększenia ceny wydatków ujętych we wniosku.

09.12.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Podejmowanie działalności w zakresie sprzedaży pojazdów używanych (autokomis) i kwalifikowalność kosztów.
 • Podejmowanie działalności polegającej na transporcie osób oraz Oświadczenia i kwalifikowalność VAT.

09.12.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Remont i modernizacja obiektów budowlanych przeznaczonych na wynajem dla turystów

08.02.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Rozwój działalności i zastosowanie przepisów ustawy PZP.

08.12.2016 -link do interptacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Podejmowanie działalności polegającej na agroturystyce dot. zakupu domków turystycznych pod wynajem przez rolników.
 • Podejmowanie i rozwoju działalności dot. przygotowania gospodarstwa pod działania agroturystyczne.
 • Zakup sprzętu ogrodniczego i uruchomienie sklepu ogrodniczego

08.12.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Rozwój  działalności i złożenia zaświadczenia o otrzymaniu lub nie otrzymaniu pomocy de minimis przez os. fizyczną prowadzącą działalność i będącą współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, na które otrzymał pomoc de minimis

08.12.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Podjęcie działalności i opłacenia składek w pełnej wysokości przez osobę zatrudnioną na pełny etat.
 • Warunek nie zwracania udzielonej pomocy i osiągnięcia 30% poziomu sprzedaży produktów lub usług założonych w biznesplanie –

Pytania i odpowiedzi zbiorcze – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 1. Zmiany umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji LSR.
 2. Beneficjentów poddziałania 19.2.
 3. Rozwijania działalności przez spółkę z o. o.
 4. Rozwijania działalności przez kościelną jednostkę organizacyjną.
 5. Osób fizycznych i ubiegania się przez nie o dofinansowanie realizacji operacji inne niż związane z podejmowaniem działalności.
 6. Aplikowania o przyznanie pomocy przez członków zarządu.
 7. Podejmowania działalności oraz skorzystania z ulg przy płaceniu składek przez osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze u innego pracodawcy.
 8. Podejmowania działalności przez osobę, która w przeszłości pozyskała środki z Urzędu Pracy.
 9. Osoby fizycznej nie mieszkającej na obszarze objętym LSR.
 10. Rozwijania działalności przez spółki inne niż spółki cywilne.
 11. Tworzenie lub Rozwój Inkubatorów Przetwórstwa Lokalnego przez Centrum Integracji Społecznej czy Gminę, w której CIS jest samorządową jednostką budżetową.
 12. Inkubatory przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.
 13. Terminy odnoszące się do pomocy w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.
 14. Dofinansowanie z PUP, pożyczka.
 15. Dofinansowanie z innego programu operacyjnego.
 16. Podjęcie działalności gospodarczej podczas urlopu macierzyńskiego.
 17. Prowadzenie/ Zlikwidowanie działalności zagranicznej.
 18. Definicja środka transportu.
 19. Limit na zakup środków transportu.
 20. Koszty kwalifikowalne/zakres wsparcia.
 21. Wkład własny.
 22. Wkład rzeczowy.
 23. Miejsce zamieszkania a miejsce prowadzenia działalności.
 24. Ubezpieczenia osób fizycznych w KRUS/ZUS.
 25. Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości.
 26. Utworzenie i utrzymanie miejsca pracy.
 27. Utworzenie miejsca pracy/samozatrudnienie.
 28. Utrzymanie działalności gospodarczej.
 29. Dochód z niekomercyjnej infrastruktury.
 30. Kody PKD.
 31. Ustalenie wysokości wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej.
 32. Projekt grantowy.
 33. Operacja własna LGD.
 34. Wykorzystanie budżetu LSR.

Wnioski, Instrukcje Procedury oraz Biznes PLAN

24.11.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Wkład własny z dotacji państwa w ramach operacji realizowanej przez gminną jednostkę sektora finansów publicznych.
 • Kwalifikowalność wkładu rzeczowego w formie nieruchomości.
 • Kwalifikowalność kosztów i zakresu remontu.
 • Rozwijanie działalności i mechanizm subsydiowanego zatrudnienia.
 • Sposób rozliczania kosztów JSFP i pomniejszania budżetu LSR.
 • Rozwijanie działalności i kwalifikowalności kosztów zakupu opracowań autorskich dot. szkoleń.

Ujęcia w księgach rachunkowych zakupu wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych

24.11.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Rozwijanie działalności dot. Transportu oraz Gospodarki magazynowej

23.11.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Podejmoanie działalności w formi innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza

03.11.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Podejmowanie działalności dot. budowy warsztatu samochodowego i utworzenia miejsca pracy

04.11.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Podejmowanie działalności i zakup usługi polegającej na utworzeniu strony internetowej.

25.10.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Rozliczenie kwoty pomocy przy podejmowaniu działalności gospodarczej

06.10.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Rozwój działalności przez osobę ubezpieczoną w KRUS-ie
 • Rozwój działalności i wymóg 365 dni
 • Wątpliwości dotyczące dodatkowych punktów dla wnioskodawców za udział w szkoleniach oraz za doradztwo udzielane przez LG
 • Informacje pomocniczych przy wypełnianiu biznesplanów.

05.10.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Postępowanie przetargowe – jst. – terminy

05.10.2016 -lin do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Ujęcie kosztów przez jst.

29.09.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Utworzenie miejsca pracy w wyniku zatrudnienia osoby współpracującej.
 • Niewykonywanie działalności gospodarczej przez podmiot ubiegający się o podejmowanie działalności gospodarczej

29.09.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Doprecyzowanie informacji w zakresie kosztów transportu w rozumieniu kosztów kwalifikowanych

21.09.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Wartość projektu – PREMIA
 • Podejmowanie działalności w branży produkcji artykułów lub produkcji napojów przez osobę ubezpieczoną na tzw. „podwójnym KRUS-ie”.
 • Kwalifikowanie osoby ubezpieczonej w KRUS-ie do uzyskania dotacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 • Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych przez organizację pozarządową i ośrodek kultury
 • Zmiany, na wniosek Beneficjenta, umowy przyznania pomocy na rozwijanie działalności.
 • Rejestracja podejmowanej działalności i kwalifikowalność kosztów bieżących
 • Rozwijanie działalności w ramach tego samego kodu PKD.
 • Zawieszanie działalności o charakterze sezonowym w ramach środków na podejmowanie lub rozwijanie działalności.
 • Rozwój działalności i wsparcie do kwoty 25 000 zł a utrzymania miejsc pracy.
 • Maksymalny poziom wkładu rzeczowego.
 • Plan szkoleń dla pracowników LGD, członków Rady i Zarządu.
 • Podejmowanie działalności przez osobę deklarującą chęć rezygnacji z ubezpieczenia KRUS.
 • Podejmowanie działalności gospodarczej przez beneficjenta, który uzyskał w przeszłości środki z UP.
 • Zawieszenie działalności przez beneficjenta, który otrzymał premię.
 • Podejmowanie działalności przez osobę, która przestała być wspólnikiem spółki z o. o.
 • Koszty kwalifikowane – leasing.
 • Rozwój działalności przez fundację i wymóg 365 dni.
 • Podejmowanie działalności gospodarczej przez osobę zatrudnioną na etacie, zgłoszenie do ZUS i utworzenie średniorocznie pełnego etatu.
 • Zatrudnienie osób spokrewnionych przy podejmowaniu oraz rozwijaniu działalności gospodarczej.
 • Podejmowanie działalności gospodarczej przez współmałżonka w zakresie zbliżonym do działalności małżonka.
 • Limit zakupu środków transportu przy podejmowaniu działalności gospodarczej.
 • Zatrudnienie emeryta, rencisty, oraz osób niepełnosprawnych pobierających świadczenia.
 • Rozwój działalności przez osobę ubezpieczoną w KRUS-ie.
 • Podejmowanie działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, który zlikwidował zagraniczną działalność gospodarczą.
 • Kwalifikowalność kosztu zakupu środka transportu przy podejmowaniu działalności gospodarczej.
 • Kwalifikowalność kosztów wynagrodzenia i innych świadczeń.
 • Kwalifikowalność kosztu zakupu towaru oraz materiałów.
 • Trwałość projektu (utrzymanie działalności) po otrzymaniu płatności ostatecznej.
 • Okres utrzymania miejsca pracy.
 • Wynajem sprzętu zakupionego w ramach działania 19.2.
 • Rejestracja działalności przy wsparciu na podejmowanie działalności.
 • Kwalifikowalność kosztu zakupu gotowych domków turystycznych.
 • Mechanizm zatrudnienia subsydiowanego przez beneficjenta realizującego operację w zakresie poddziałania 19.2.
 • Zakupu używanego środka transportu w zakresie poddziałania 19.2.

13.09.2016 – link do interpretacji Link otwiera się w nowym oknie

 • Kwalifikowalność i definicja środka transportu.
 • Metodyka ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych środków transportu

Pismo ARiMR – budowa lub przebudowa dróg w zakresie 19.2 PROW

Pismo ARiMR – środki transportu 2 w zakresie 19.2 PROW

Pismo ARiMR – środki transportu w zakresie 19.2 PROW

Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie 19.2 PROW

Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie postanowień umowy 19.2 PROW

Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w zakresie 19.2 PROW

Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie ujęcia kosztów przez JSFP – 19.2 PROW

Pismo ARiMR – zatrudnienia os. współpracującej; wpis do CEIDG w zakresie 19.2 PROW

Pismo ARiMR – wyjaśnienia dotyczące metody „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie 19.2 PROW

Pismo ARiMR – wyjaśnienia w zakresie działania 19.4

Pismo ARiMR – odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji LSR

Pismo ARiMR – odpowiedzi na pytania z dnia 21 listopada 2016 r.