Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Wyniki naborów

Wyniki naboru na operację własną nr 2/2017/OW

Zarząd LGD podjął decyzję o nie przedkładaniu wniosku dla przedsięwzięcia Promocja przedsiębiorczości i integracja współpracy pomiędzy podmiotami w ramach systemu lojalnościowego „Rodzina Swojaki”, w sytuacji odmowy przez Samorząd Województwa dokonania korekty zakresu tematycznego w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2017/OW.  W ww. informacji błędnie wskazano zakres tematyczny. Z uwagi na powyższy błąd i brak możliwości korekty wskazanego zakresu tematycznego, LGD nie przedłoży wniosku do oceny według lokalnych kryteriów wyboru Radzie LGD oraz nie przekaże wniosku o przyznanie pomocy do Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., ponownie wystąpiła do Zarządu Województwa Wielkopolskiego z prośbą o akceptację terminu zamieszczenia informacji o planowanej do realizacji operacji własnej dla przedsięwzięcia Promocja Przedsiębiorczości i integracja współpracy pomiędzy podmiotami w ramach systemu lojalnościowego „Rodzina Swojaki”.

Wyniki naboru nr 10/2017

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 9.11.2017 – 23.11.2017 został przeprowadzony nabór nr 10/2017 w zakresie Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach przeprowadzonego naboru wpłynął 1 wniosek, który po zakończeniu naboru został skutecznie wycofany. W związku z powyższym LGD ponownie wystąpi do Zarządu Województwa Wielkopolskiego z zapytaniem o wysokość dostępnych środków dla ww. zakresu.  

Wyniki naboru 4/2017/G

W dniu 24 październik 2017 roku na posiedzeniu dotyczącym wyboru wniosków do finansowania w ramach poddziałania 19.2, Rada Stowarzyszenia „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 4/2017/G. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów. Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, albo ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy informacji o wyniku wyboru. Odwołanie wnoszony jest za pośrednictwem LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” i rozpatrywany przez Radę Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Odwołanie zawierać...

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny przez Radę – nabór 4/2017/G

Poniżej przedstawiamy listę operacji, które zakwalifikowały się do dalszej oceny w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 4/2017/G.  

Wyniki naboru nr 8/2017

W dniu 18 września 2017 roku na posiedzeniu dotyczącym wyboru wniosków do finansowania w ramach poddziałania 19.2, Rada Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do finansowania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 złożonych w ramach naboru nr 8/2017. W załączeniu lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, lista operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów. Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie prawo wniesienia protestu. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy informacji o wyniku wyboru. Protest wnoszony jest za pośrednictwem LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” i rozpatrywany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Protest zawierać musi wskazanie kryteriów wyboru, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem....

Wyniki naboru nr 9/2017

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. informuje, że w ramach naboru nr 9/2017 zakończonego w dniu 11 września 2017 r. w zakresie rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych nie wpłynął żaden wniosek.

Wyniki naborów opublikowane przed 1.09.2017

Przedstawiamy przekierowania do naszej poprzedniej strony na której dostępne są wyniki naborów opublikowane przed 1 września 2017 r. Wyniki naboru nr 1/2016 – przejdź Wyniki naboru nr 3/2017 – przejdź Wyniki naboru nr 4/2017 – przejdź Wyniki naboru nr 5/2017 – przejdź Wyniki naboru nr 6/2017 – przejdź Wyniki naboru nr 7/2017 – przejdź Wyniki naboru nr 8/2017 – przejdź Wyniki naboru nr 9/2017 – przejdź Wyniki naboru nr 1/2017/G – przejdź Wyniki naboru nr 2/2017/G – przejdź Wyniki naboru nr 3/2017/G – przejdź Informacje dotyczące operacji własnej 1/2017/OW – przejdź