Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Aktualności

SZKOLENIE DLA NGO

SZKOLENIE DLA NGO

W piątek 10.03.2023 r. odbyło się szkolenie pt. „Sprawozdawczość organizacji pozarządowych w 2023 r.”, którego celem było podniesienie kompetencji liderów zarządzających organizacjami pozarządowymi. W szkoleniu uczestniczyli społecznicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie zarządu stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych. Pełnienie funkcji prezesa lub przewodniczącej wiąże się z odpowiedzialnością i obowiązkami, a jednym z nich jest właśnie obowiązek sprawozdawczości. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji liderów zarządzających organizacjami pozarządowymi, a wartością dodaną spotkania była integracja i wymiana doświadczeń między społecznikami. Szkolenie poprowadzili Pan Dawid Zbawicki – doradca kluczowy i Pan Maciej Sobczak – doradca biznesowy Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej http://woes.pl/. Zachęcamy społeczników do kontaktu z Wielkopolskim Ośrodkiem Ekonomii Społecznej w Koninie, który świadczy m.in. usługi prawne, księgowe i marketingowe dla organizacji pozarządowych z subregionu konińskiego. Catering na szkolenie przygotowała Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz tu”. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb społeczności lokalnej, a dokładniej przestrzeni, z których Państwo korzystacie tj. świetlic wiejskich/ remiz: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdQPli6ikQ…/viewform… Intensywnie pracujemy nad naszą przyszłą Lokalną Strategią Rozwoju. Chcemy, aby ten dokument jak najszerzej odzwierciedlał potrzeby naszego regionu, by wyjść im naprzeciw. Już dziś wiemy, iż w naszej strategii znajdą się działania aktywizujące lokalną społeczność. Dlatego chcielibyśmy zapytać o dostępność bazy lokalowej, szczególnie dla młodzieży (świetlic, remiz) na Waszym terenie.
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2023 R.”

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2023 R.”

Niniejszym mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu pt. „Sprawozdawczość organizacji pozarządowych w 2023 r.”, którego celem jest podniesienie kompetencji liderów zarządzających organizacjami pozarządowymi. Szkolenie poprowadzą: – Pan Dawid Zbawicki – doradca kluczowy Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej http://woes.pl/; – Pan Maciej Sobczak – doradca biznesowy Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej http://woes.pl/. Szkolenie odbędzie się w piątek 10.03.2023 r. w godzinach 10:00-13:30 w siedzibie „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.” Krwony 32, 62-720 Brudzew. Szczegółowy program: Obowiązki podatkowe wobec organów skarbowych. Sprawozdawczość finansowa- zakres i procedura. Warsztaty. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o dokonywanie zgłoszeń na załączonych Kartach Zgłoszenia najpóźniej do dnia 08.03.2023 r. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację szkolenia – Kinga Trzmielewska tel. kontaktowy 731121121, e-mail promocja@lgd-tur.org.pl
SZKOLENIE PT. „PROWADZENIE UPRAW W CZASACH WDRAŻANIA ZIELONEGO ŁADU”

SZKOLENIE PT. „PROWADZENIE UPRAW W CZASACH WDRAŻANIA ZIELONEGO ŁADU”

Niniejszym mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn.: „Prowadzenie upraw w czasach wdrażania zielonego ładu”, którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej. Szkolenie poprowadzi dla Państwa Krzysztof Kowalski z Centrum Ogrodniczego „Zielonym do Góry”. Szkolenie odbędzie się w piątek 03.03.2023 r. w godzinach 10:00-13:30 w siedzibie „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.” Krwony 32, 62-720 Brudzew. W programie: „Zielony ład” – założenia, a wymagania rynku. Analiza, co się zmieni w uprawie roślin na polu i w ogrodzie. Nawożenie i ochrona roślin w czasie wdrażania zielonego ładu. Metody kontroli rozwoju chorób i szkodników, ze szczególnym uwzględnieniem metod biologicznych ochrony roślin. Budowanie strategii ochrony roślin z wykorzystaniem innowacyjnych metod sygnalizacji zagrożeń. Dyskusja i pytania związane z ochroną roślin. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o dokonywanie zgłoszeń  na załączonych Kartach Zgłoszenia (poniżej) najpóźniej do dnia 01.03.2023 r. Kartę zgłoszenia udziału w warsztatach proszę kierować mailowo do dnia 01.03.2023 r. na adres: promocja@lgd-tur.org.pl, albo dostarczyć na adres siedziby Krwony 32, 62-720 Brudzew. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację szkolenia – Kinga Trzmielewska: tel. kontaktowy 731121121, e-mail promocja@lgd-tur.org.pl Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać...
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PLANU KOMUNIKACJI

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PLANU KOMUNIKACJI

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji  LSR – planu komunikacji. Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organy działające na tym obszarze. Konsultacje potrwają od 24.02-03.03.2023 roku. Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie. Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na załączonym formularzu na adres mailowy: biuro@lgd-tur.org.pl oraz drogą korespondencyjną na adres: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. Krwony 32 62-720 Brudzew
SPOTKANIE REFLEKSYJNE 23.02.2023 r.

SPOTKANIE REFLEKSYJNE 23.02.2023 r.

W  czwartek 23 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie refleksyjne Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. z udziałem naszych mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, stanowiące podsumowanie naszych dotychczasowych działań w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – T.U.R., funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania oraz planowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkanie jest częścią realizowanego Planu Komunikacji, a konieczność jego organizowania wynika z wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przedmiotem spotkania były kwestie związane z wdrażaniem LSR jak chociażby : realizacja wskaźników, budżetu i innych zapisów umowy ramowej. Pani prezes Magdalena Ciołek przedstawiła w tym zakresie szczegółowe dane związane z poziomem zakontraktowanych środków oraz osiągniętymi w związku z tym wskaźnikami. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznania się z sytuacją społeczno-gospodarczą na obszarze LGD. Głos w tej sprawie zabrała dyrektor Powiatowego urzędu Pracy w Turku pani Beata Bartczak. Podczas spotkania omawiane były tematy związane z przeprowadzonymi naborami i związanymi z nimi procedurami. Dyskutowano nad dotychczasowymi kryteriami, a osoby uczestniczące w spotkaniu wniosły wiele uwag dotyczących procedur oraz Kryteriów Wyboru Operacji będących załącznikiem do Regulaminu Operacji Indywidualnych.    
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE REFLEKSYJNE

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE REFLEKSYJNE

SZANOWNI MIESZKAŃCY, PRZEDSIĘBIORCY, PRZEDSTAWICIELE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH! Zapraszamy Was serdecznie na ostatnie w tym okresie programowania spotkanie refleksyjne, które odbędzie się w dniu 23 lutego br., w godzinach 11.00-.16.00 w siedzibie LGD TUR w Krwonach 32, w gminie Brudzew. Celem spotkania będzie ocena skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działalności Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. za ubiegły rok. Państwa opinie i sugestie, spisane podczas spotkania, pozwolą nam skuteczniej działać  i realizować zadania w nowym okresie programowania 2023-2027. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach (spotkaniu refleksyjnym) prosimy o dokonywanie zgłoszeń na zamieszczonych poniżej Kartach Zgłoszenia – na adres e-mail: promocja@lgd-tur.org.pl, listownie lub bezpośrednio w biurze LG, najpóźniej do dnia 20 lutego 2023 r.  
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY

Uprzejmie zapraszamy Państwa na posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R., które odbędzie się w dniu 17 lutego 2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie LGD – Krwony 32, 62-720 Brudzew.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW „TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R.”

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW „TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R.”

W dniu 31 stycznia 2023 r. w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R”. Posiedzenie miało charakter sprawozdawczy – zaprezentowano sprawozdania Zarządu merytoryczne i finansowe za rok 2022, na podstawie których Walne udzieliło członkom zarządu absolutorium. Podczas spotkania wybrano i powołano nowych Członków Rady – Panią Krystynę Dzikowską (Gmina Kościelec), Panią Agnieszkę Waliszek (Gmina Przykona) i Pana Jakuba Mitutę (Gmina Turek). Nowym członkom Rady gratulujemy i życzymy owocnej pracy! Poniżej prezentujemy sprawozdania merytoryczne Zarządu TUR za rok 2022 r.      
RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ OMIKRON

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ OMIKRON

Zapraszamy do zapoznania się z EWALUACJĄ ZEWNĘTRZNĄ zrealizowaną przez firmę OMIKRON.