Rozwój działalności gospodarczej – informacje dla potencjalnych beneficjentów

20/06/2024
Rozwój działalności gospodarczej – informacje dla potencjalnych beneficjentów

Na naszej stronie internetowej dostępny jest harmonogram naborów w perspektywie finansowej 2023 – 2027. Już 16 września ogłoszony zostanie nabór w ramach przedsięwzięcia P.1.1. Wspieranie rozwoju gospodarczego w ramach tzw. zielonej gospodarki. Jest to inicjatywa, która ma na celu promowanie działań proekologicznych w sektorze gospodarczym, zachęcając przedsiębiorców do korzystania z ekologicznych technologii oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań mających na celu ochronę środowiska. Nabory będą dostępne dla różnych branż, zainteresowanych promowaniem zrównoważonego rozwoju i tzw. zielonej gospodarki. W ramach przedsięwzięcia wspierany będzie rozwój przedsiębiorstw należących do sektora tzw. zielonej gospodarki, czyli gospodarki, która wpływa na poprawę dobrobytu ludzi i zwiększa sprawiedliwość społeczną jednocześnie zmniejszając ryzyko środowiskowe i zużycie zasobów naturalnych.

Termin składania wniosków: od 01.10.2024 r. do 15.10.2024 r. Wnioski będzie można składać w biurze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Krwony 32, 62-720 Brudzew, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 600 tys. euro.

Przed złożeniem wniosku każdy beneficjent będzie mógł skorzystać z bezpłatnego doradztwa, którego będzie udzielał pracownik biura LGD. Przed ogłoszeniem naboru zaplanowane są również spotkania informacyjno szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów, o których będziemy Państwa informować na bieżąco.

Działy zaliczane do zielonych sektorów wskazane na obszarze LSR to: przetwórstwo przemysłowe, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji wyrobów naturalnych lub wykorzystujących surowce ekologiczne, budownictwo, gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii, naprawa pojazdów oraz hotele i inne formy zakwaterowania, gastronomia, transport pasażerski, branża ICT oraz usługi edukacyjne i zdrowotne. Wspierane będą inwestycje, które przyczyniają się do poprawy wyniku ekonomicznego z jednoczesnym ograniczeniem wykorzystania zasobów (w tym także energii, wody i surowców mineralnych) oraz zmniejszeniem negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym: postrzeganie odpadów jako źródła zasobów (m.in. zastępowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi, powstającymi z odpadów), dążenie do maksymalizacji wykorzystywania odpadów jako surowców, optymalizacja łańcucha dostaw, nastawienie na ograniczenie powstawania odpadów; dążenie do zamykania obiegów surowcowych, a w tym maksymalizacja oszczędności wody i energii; ograniczanie zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, w tym zwłaszcza do powietrza oraz wody w wyniku rozwiązań technologicznych (ekoprojektowanie); zwiększenie efektywności energetycznej i pozyskiwanie energii z niskoemisyjnych źródeł; niskoemisyjny transport; energooszczędne budownictwo; planowanie przestrzenne i inwestycje infrastrukturalne z uwzględnieniem konieczności adaptacji do zmian klimat; zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Innowacyjność: W zakresie wskazanych powyżej sektorów zielonej gospodarki za innowacyjne uważa się obszary wpisujące się w inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski, tj.: biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, obejmujące produkcję żywności w ramach całego łańcucha wartości – z dobrej jakości surowców, przy zastosowaniu nowoczesnych metod i technologii oraz sprzedaży i dystrybucji, a także zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych poprzez wytwarzanie biosurowców dla innych gałęzi przemysłu; wnętrza przyszłości, tj.: produkcję wyposażenia wnętrz odpowiadającego potrzebom i wyzwaniom stojącym przed współczesnym człowiekiem oraz budownictwo inteligentne wraz z inteligentnymi materiałami, nanomateriałami, polimerami, technologiami wytwarzania sensorów, wirtualnym prototypowaniem oraz technologiami wytwarzania i montażu. Dodatkowo wspierany będzie tzw. „przemysł jutra” w ramach dziedzin związanych z zastosowaniem zawansowanych procesów produkcyjnych i procesów specjalnych, a także obszary zrównoważonej i efektywnej energetyki obejmującej m.in. wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, inteligentne sieci, technologie magazynowania energii, rozwój oparty na ICT.

W jednym naborze wniosków wnioskodawca może złożyć tylko jeden WOPP. Pomoc przyznaje się w formie zwrotu części kosztów kwalifikowanych. Pomoc na operację przyznaje się w wysokości nie wyższej niż kwota maksymalna określona przez LGD w regulaminie naboru przy czym nie wyższej niż 500 tys. zł oraz  w wysokości nie niższej niż kwota minimalna ustalona przez LGD w regulaminie naboru, przy czym nie niższej 50 tys. zł. Pomoc przyznaje się w wysokości zgodnej z poziomem dofinansowania określonym przez LGD w regulaminie naboru, nieprzekraczającym poziomu dofinansowana wynoszącego 65% kosztów kwalifikowanych. Suma pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 500 tys. zł w okresie realizacji PS WPR.

Warunki podmiotowe

Pomoc przyznaje się jeśli:

  • Wnioskodawca posiada siedzibę lub oddział, które znajdują się na obszarze wiejskim objętym LSR tj. na terenie ośmiu gmin: Brudzew, Dobra, Malanów, Kawęczyn, Kościelec, Przykona, Turek i Władysławów;
  • podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo;
  • warunki przyznania pomocy są spełnione przez wszystkich wspólników spółki, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej;
  • W okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia WOPP wnioskodawca wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się Prawo przedsiębiorców, oraz nadal wykonuje tę działalność;
  • Wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie w ramach PS WPR;
  • Upłynęły co najmniej 2 lata od dnia wypłaty pomocy wnioskodawcy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PS WPR;
  • Upłynęły co najmniej 2 lata od dnia wypłaty wnioskodawcy płatności ostatecznej na podejmowanie lub prowadzenie lub rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałań 4.2, 6.2, 6.4 lub 19.2 objętych PROW 2014-2020;

Warunki przedmiotowe

Pomoc przyznaje się na operację:

  • która została wybrana do finansowania ze środków danej LSR, a tym samym uzyskała pozytywny wynik wyboru operacji;
  • której realizacja nastąpi maksymalnie w dwóch etapach w terminie do 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2029 r.;
  • która zakłada osiągnięcie co najmniej 30% docelowego zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie pełny rok obrachunkowy od dnia wypłaty pomocy;

Beneficjent w okresie związania celem zobowiązuje się do prowadzenia działalności, na którą została przyznana pomoc w okresie 3 lat od dnia wypłaty pomocy. (Do okresów prowadzenia działalności nie wlicza się okresów jej zawieszenia). Beneficjent zobowiązuje się również do osiągnięcia co najmniej 30% docelowego zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie pełny rok obrachunkowy od dnia wypłaty pomocy. Ponadto beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpowiednio świadczonych usług, bieżącego informowania oświadczonych usługach i ich zakresie lub asortymencie przez ogólnodostępne środki przekazu a także informowania SW o realizacji biznesplanu, w ramach operacji, na którą została udzielona pomoc na 3 miesiące przed upływem ostatniego roku okresu związania celem.

Harmonogram naborów Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R w ramach przedsięwzięcia P.1.1. – Wspieranie rozwoju gospodarczego w ramach tzw. zielonej gospodarki to doskonała okazja dla przedsiębiorców zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami proekologicznymi. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia informacji na stronie T.U.R oraz aktywnego uczestnictwa w procesie naboru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".