„DOBIJAMY DO BRZEGU” – podsumowanie kończącego się okresu programowania 2014-2020

28/12/2022
„DOBIJAMY DO BRZEGU” – podsumowanie kończącego się okresu programowania 2014-2020

Powoli dobiega końca okres programowania 2014-2020. Przedłużony o koleje dwa lata sprawił, że kończąc jego wdrażanie, rozpoczynamy już nowe działania związane z przyszłym okresem programowania. Gdyby krótko podsumować ten okres, należałoby bez wahania stwierdzić, że był to czas bardzo intensywny!

Był on odmienny od tego, z początków naszej działalności jako Lokalnej Grupy Działania, tj. okresu 2007-2013. Różnica w stosunku do poprzedniego była widoczna zarówno pod względem wdrażania LSR – zgodnie z rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wytycznymi w zakresie wdrażania LSR, jak i naszej działalności aktywizującej społeczność.

Przede wszystkim zmieniliśmy siedzibę z Kolskiej Szosy 3  w Turku na Krwony 32 w gminie Brudzew. To z kolei determinowało zmianę charakteru naszej działalności. Duży, bo liczący ok. 680 m2 obiekt po byłej Szkole Podstawowej, obligował nas do realizacji projektów, których dużą część stanowiły działania inwestycyjne. W latach 2019-2022 zaadaptowaliśmy około 70 procent przestrzeni obiektu oraz liczący blisko jednego hektara obszar wokół budynku. To tutaj zrealizowaliśmy jeden z cenniejszych naszych projektów – Zaczarowany ogród, w ramach którego zinwentaryzowaliśmy, zaszczepiliśmy i posadziliśmy 150 odmian starych drzew owocowych – głównie jabłoni, ale także gruszy i śliw. W przyszłości owocami z ogrodu zamierzamy się dzielić z naszymi członkami, którzy zechcą przetworzyć je w mieszczącym się w tym samym budynku Inkubatorze Kuchennym prowadzonym przez reaktywowaną po latach Fundację ze Smakiem (dawniej – Fundacja Turecka Unia Rozwoju – T.U.R.).

To tutaj powstał Inkubator dla Organizacji Pozarządowych, który mamy nadzieję, rozwinie swoją działalność w nowej perspektywie, w tym poprzez inicjowanie działań na rzecz zacieśnienia współpracy pomiędzy liderami organizacji pozarządowych i samymi organizacjami. Tutaj także utworzone zostały w ramach międzyregionalnego projektu współpracy Korzenie i Skrzydła sale edukacji zielarskiej, które od uruchomienia z początkiem tego roku przyjęły około dwudziestu grup uczestników zarówno dzieci, jak i pań z Kół Gospodyń Wiejskich. Niebawem przed nami kolejne dwa duże przedsięwzięcia – utworzenie ogrodu sensorycznego oraz wystawy multimedialnej poświęconej Naturze również w ramach projektu współpracy realizowanego z LGD Solna Dolina – Dobre bo nasze.

Nowa siedziba wyznaczyła dla nas wiele zadań, ale także stworzyła możliwości dalszego rozwoju. W nowej perspektywie wykorzystywać będziemy i rozwijać potencjał, który tu zbudowaliśmy, by dalej aktywizować społeczność i przyczyniać się do wsparcia obszarów wiejskich. Naszym zadaniem będzie dalszy rozwój produktów lokalnych oraz ich promowanie, w tym poprzez poszerzenie zainicjowanej w tym okresie programowania certyfikacji. Kłaść nacisk będziemy na propagowanie zasobów regionu i prezentującego je portalu Swojskie Klimaty. Wreszcie wspierać będziemy rękodzielników i wytwórców lokalnych wyrobów w sprzedaży produktów, w tym za pośrednictwem naszego portalu sprzedażowego www.sklep.swojskieklimaty.org.pl

Okres 2014-2020 to także znacznie większe aniżeli wcześniej środki na nabory prowadzone z myślą o naszych beneficjentach. Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju zaowocowało kilkukrotnym zwiększeniem budżetu na ten cel , który ostatecznie po przyznaniu naszej LGD „bonusów” i uwzględnieniu różnic kursowych wyniósł 2 620 000 euro (pierwotnie wynosił 1 650 000 euro)!

Na finiszu wdrażania strategii zwiększenie budżetu może stanowić jednak nie lada problem, tj. konieczność szybkiego i intensywnego ogłaszania naborów oraz sprawnej oceny wniosków i wreszcie realizacji operacji. Wydatkowanie środków z naszego budżetu, a co za tym idzie przyznanie środków na funkcjonowanie naszego biura uzależnione jest od naszych beneficjentów. Gdy beneficjenci wycofują wnioski lub są one niskiej jakości, czego konsekwencją jest odmowa przyznania pomocy, tudzież gdy dochodzi do rozwiązania umowy o udzielnie wsparcia – pieniądze „wracają” do budżetu LSR, a wraz z nimi pojawia się widmo przyznania LGD kary za niski poziom zakontraktowania środków. Datą graniczną jest tu 30 czerwca 2023 roku, ale mamy nadzieję, że okres ten zostanie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużony. Jako lokalne grupy działania mamy wszakże wpływ na sprawność ogłaszania naborów, ale nie na realizację operacji. Dlatego też mechanizm karania LGD za niski poziom zakontraktowania przy uwzględnieniu zwiększania ich budżetów na wdrażanie LSR w tym z końca ubiegłego roku, uważamy za krzywdzący i niesprawiedliwy.

Podobna wielkość środków jak obecnie, a nawet nieznacznie wyższa przeznaczona zostanie na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie 2023-2027. Wartym zauważenia jest fakt, że okres ten będzie znacznie krótszy niż poprzedni i dobiegający końca, co w pewnym sensie determinować będzie większymi alokacjami na poszczególne nabory niż obecnie. Budżet nie byłby tak imponujący gdyby nie środki, jakie Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył z programu regionalnego na wdrażanie programu Leader. Tym samym obok Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dysponować będziemy środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Czeka nas zatem ogrom pracy i wyzwań na poziomie zdecydowanie wyższym niż dotychczas. O postępach prac nad nową strategią i jej wdrażaniem będziemy Państwa na bieżąco informować.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".