Nabór na wolne stanowisko pracy – Animator Rozwoju Lokalnego

24/08/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy – Animator Rozwoju Lokalnego

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ANIMATOR ROZWOJU LOKALNEGO

w Stowarzyszeniu „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R”

 1. Wykształcenie: wyższe (szczególnie: preferowane kierunki nauki społeczne, marketing, zarządzanie, kierunki humanistyczne)
 1. Wymagania konieczne dotyczące osoby starającej się o zatrudnienie na ww. stanowisku:
 • doświadczenie w realizacji projektów (inicjatyw) na rzecz społeczności
 • wiedza z zakresu PR
 • mieszkaniec obszaru lub siedziby działania LGD B
 1. Wymagania pożądane:
 • wykształcenie wyższe
 • udokumentowana znajomość zagadnień

z zakresu PROW 2014-2020 (zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakres obowiązków, umowa cywilnoprawna lub inne)

 • doświadczenie w zakresie realizacji zadań obejmujących aktywizację społeczności, w tym w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, działania o charakterze promocyjnym
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętności trenerskie

prawo jazdy KAT. B

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • realizacja zadań związanych z aktywizowaniem lokalnej społeczności, w tym wynikających z przyjętego przez Stowarzyszenie Planu Komunikacji i zawartych umów
 • prowadzenie spotkań z udziałem lokalnej społeczności celem rozpowszechnienia informacji o zasadach przyznawania pomocy
 • współpraca z mediami, w tym prowadzenie monitoringu mediów pod względem informacji nt. działalności LGD
 • współpraca z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich
 • realizacja działań promocyjnych LGD w tym zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020 oraz prowadzenie rejestru materiałów promocyjnych i informacyjnych
 • administrowanie portalami LGD oraz Fanpage na Facebooku, obsługa domen LGD
 • aplikowanie i realizacja projektów ze środków krajowych i zagranicznych przyczyniających się realizacji celów statutowych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem celów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju
 • przygotowywanie sprawozdań i analiz w związku z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym terminowe sporządzanie sprawozdania wynikającego z zawartej przez LGD umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Lokalną Społeczność
 • monitorowanie dostępnych dla NGO programów pomocowych
 • ewaluacja i monitoring wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, w szczególności wskaźników, celów i przedsięwzięć zgodnie z przyjętą procedurą i zawartą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umową oraz monitoring udzielonego wsparcia w ramach projektów grantowych
 • organizacja i udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach animujących lokalną społeczność
 • realizacja bieżących zadań wynikających z wdrażania LSR, w tym czynności kontrolnych w związku z realizowanymi projektami grantowymi
 • wykonywanie bieżących czynności wskazanych przez Dyrektora
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (curriculum vitae),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • referencje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia  lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”, ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

Konkurs na stanowisko: Animator Rozwoju Lokalnego w Stowarzyszeniu „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R” w terminie do dnia 3 września 2018 r., do godziny 15.00.  Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Ciołek, numer telefonu: 63 289 36 57

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko pracownicze w Stowarzyszeniu „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R” wprowadzonym Uchwałą Nr III/1/18 Zarządu Stowarzyszenia w Turku, z dnia 21 marca 2018 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania konieczne lub/i pożądane zostanie umieszczona na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl

Z kandydatami spełniającymi wymagania konieczne lub/i pożądane zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w dniu 5 września 2018 r. o godz. 13.00 w biurze Stowarzyszenia.

 

Regulamin naboru na wolne stanowisko pracownicze 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".