Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. projektów

22/03/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. projektów

 

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW

w Stowarzyszeniu „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R”

1.Wymagania konieczne dotyczące osoby starającej się o zatrudnienie na ww. stanowisku:

 • wykształcenie wyższe, udokumentowana znajomość zagadnień
 • z zakresu PROW 2014-2020 (zaświadczenie ukończenia szkolenia, zakres obowiązków, umowa cywilnoprawna lub inne)
 • wiedza z zakresu zasad sporządzania wniosków o pomoc i wniosków o płatność w ramach PROW
 • znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania LGD
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
 • prawo jazdy KAT. B

2. Wymagania pożądane:

 • znajomość procedur ubiegania się o wsparcie LGD w ramach okresu programowania
  2014-2020
 • doświadczenie w pracy o podobnym charakterze
 • doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych i/lub szkoleniowych
 • mieszkaniec obszaru działania lub siedziby LGD

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • doradztwo na rzecz beneficjentów zgodnie z przyjętą procedurą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz prowadzenie ewidencji udzielonego doradztwa w formie rejestru
 • rozliczanie wniosków o przyznanie pomocy, w szczególności w ramach poddziałania 19.2 (granty)
 • prowadzenie szkoleń i spotkań na rzecz beneficjentów poddziałania 19.2, zgodnie z przyjętą procedurą
 • prowadzenie czynności organizacyjno-administracyjnych w związku z ogłaszanymi przez LGD konkursami, zgodnie z zawartą umową o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz zasadami wymiany informacji – ogłaszania naborów wniosków
 • realizacja bieżących zadań wynikających z wdrażania LSR, w tym czynności kontrolnych w związku z realizowanymi projektami grantowymi
 • wykonywanie czynności organizacyjnych w związku ze spotkaniami, wydarzeniami i imprezami LGD realizowanymi na rzecz członków oraz włączenia społecznego i aktywizacji mieszkańców
 • monitorowanie stanu i jakości realizacji powierzonych zadań zgodnie z przyjętymi zasadami monitoringu i ewaluacji, w tym udzielonego przez LGD wsparcia
 • udział w organizowanych przez Stowarzyszenie animujących lokalną społeczność
 • wykonywanie bieżących czynności wskazanych przez Dyrektora

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (curriculum vitae),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • referencje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”, ul. Kolska Szosa 3, 62-700 Turek, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. projektów w Stowarzyszeniu „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R” w terminie do dnia 29 marca, do godziny 15.00. Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Ciołek, numer telefonu: 63 289 36 57

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko pracownicze w Stowarzyszeniu „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R” wprowadzonym Uchwałą Nr III/1/18 Zarządu Stowarzyszenia w Turku, z dnia 21 marca 2018 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania konieczne lub/i pożądane zostanie umieszczona na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl

Z kandydatami spełniającymi wymagania konieczne lub/i pożądane zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w dniu 30 marca 2018 r. o godz. 9.00 w biurze Stowarzyszenia.

 

 

 • Regulamin naboru na wolne stanowisko pracownicze

  Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".