PIERWSZE NABORY W RAMACH NOWEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

13/03/2024
PIERWSZE NABORY W RAMACH NOWEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

W ubiegłym tygodniu (08.03.2024 r.) na naszej stronie internetowej opublikowaliśmy pierwszy harmonogram naborów w perspektywie finansowej 2023-2027. Nie jest to zapewne jego ostateczna wersja. Obecnie oczekujemy bowiem na informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie możliwości ogłoszenia naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Znamy już natomiast terminy naborów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jako pierwsze ogłoszone zostaną konkursy na dofinansowanie projektów w ramach przedsięwzięć: P.2.5. Dostosowanie systemu nauczania na poziomie zawodowym do wymogów rynku pracy oraz zielonej gospodarki oraz P.2.4. Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych. Pierwszy z nich zakłada poprawę jakości edukacji w szkołach podstawowych z terenu obszaru objętego LSR, tj. gmin Brudzew, Kawęczyn, Dobra, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów w oparciu o wymagania stawiane przez nowoczesną, zieloną gospodarkę i potrzeby rynku pracy. Dlatego w ramach przedsięwzięcia przewiduje się działania przyczyniające się do poprawy jakości edukacji w formie kompleksowych programów rozwojowych szkół obejmujących m.in.: wsparcie uczniów w rozwijaniu ich pasji, umiejętności oraz kompetencji przedsiębiorczych, cyfrowych (w obszarze sztucznej inteligencji) w formie innowacyjnych i kreatywnych zajęć. Zważywszy na fakt, iż okres pandemii wymusił zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach, przynosząc zarazem negatywne skutki w zakresie kondycji psychicznej uczniów, odizolowania ich od bezpośrednich kontaktów rówieśnikami, wsparcie w ramach przedsięwzięcia zawierać będzie działania zwiększające ich kompetencje społeczne, społeczno-emocjonalne oraz społeczno-wychowawczych, w szczególności poprzez eko-edukację i działania więziotwórcze szkoły, wzmacniających relację szkoła-nauczyciele-rodzice-uczniowie. Realizacja zadań edukacyjnych winna uwzględniać również wiedzę o regionie – przyrodniczą, kulturową, czy historyczną, dlatego też niezmiernie ważne będzie zaangażowanie lokalnych edukatorów na rzecz kształcenia i rozwijania pasji najmłodszych.  Szczególnym aspektem wynikającym z przeprowadzonej diagnozy będzie również wsparcie indywidualnej pracy z uczniami, uwzględniające ich faktyczne potrzeby edukacyjne, zidentyfikowane problemy oraz dysfunkcje, odpowiednie podejście i metody nauczania, pozwalające wykorzystać mocne strony uczniów i wzmocnić poczucie własnej wartości. Dla sprawnego wdrożenia programów edukacyjnych niezbędne będzie także podniesienie kompetencji i wiedzy nauczycieli, w tym świetlic szkolnych oraz wsparcie bazy dydaktycznej szkół.

Drugie z wyżej wymienionych przedsięwzięć wychodzi naprzeciw zdiagnozowanym na etapie opracowania strategii potrzebom edukacyjnym na poziomie zawodowym i ma przyczynić się do zwiększenia umiejętności tworzenia i wykorzystywania wiedzy technicznej, ekonomicznej, informatycznej w procesach gospodarczych. Jak wskazano w strategii obok innowacji, najcenniejszym zasobem, który decyduje o rozwoju gospodarczym regionu jest wysoce wykwalifikowana kadra, posiadająca umiejętności twórcze i innowacyjne. To także jeden z warunków lokowania inwestycji przez kapitał zewnętrzny, co uwidoczniła analiza rynku pracy. W ramach przedsięwzięcia wspierane będą projekty realizujące szeroko rozumiane zadania edukacyjne skierowane zarówno do młodzieży, jak i kadry nauczycielskiej z dwóch szkół średnich zlokalizowanych na obszarze działania naszej organizacji, tj.: Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu. Obejmować one będą: rozwój kompetencji kluczowych w tym w ramach zielonych gałęzi gospodarki, szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego u pracodawców, wsparcie w przygotowaniu do egzaminu zawodowego, rozwój staży u pracodawców dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, zajęcia specjalne w laboratoriach, wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami.

W roku 2024 zaplanowane zostały także nabory w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej, dedykowane przedsiębiorcom, rolnikom oraz jednostkom sektora finansów publicznych i organizacjom pozarządowych.

W kolejnym artykule przedstawimy – jakiego typu działania będą wspierane w ramach naszej strategii.

Informacje na temat planowanych konkursów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem:

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA ROK 2024

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".