Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

PODSUMOWANIE PROJEKTU „PERMAKULTURA – TRANSFER I WYMIANA WIEDZY NA OBSZARACH WIEJSKICH”

09/10/2023
PODSUMOWANIE PROJEKTU „PERMAKULTURA – TRANSFER I WYMIANA WIEDZY NA OBSZARACH WIEJSKICH”

Projekt „PermakulTURa – transfer i wymiana wiedzy na obszarach wiejskich” miał na celu rozwój lokalny na obszarze działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R., w szczególności gospodarstw rolnych, poprzez pozyskanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia upraw przez 45 uczestników, w okresie realizacji projektu.

Projekt przyczynił się do zainspirowania i zainicjowania zmian w prowadzeniu upraw rolnych, a co za tym idzie zwiększenia świadomości uczestników w zakresie możliwości zwielokrotnienia efektów uprawy ziemi przy jednoczesnej minimalizacji nakładów pracy (np. ściółkowanie gleby zamiast pielenia) oraz wzrostu jakości plonów (np. poprzez dbałość o warstwę próchniczą gleby). Zachęcił społeczność do wdrażania zmian, które dodatkowo, w efekcie długofalowym, oddziaływać będą pozytywnie zarówno na środowisko, jak i zdrowie. Poprzez realizację projektu i upowszechnianie zdobytej wiedzy i doświadczenia zwróciliśmy uwagę na problem konsekwencji prowadzenia rolnictwa w sposób ekspansywny i uświadomiliśmy, jakie są obecnie i jakie będą efekty tych działań. Realizacja projektu zainicjowała zmiany w myśleniu prowadzenia gospodarstw oraz przyczyniła się do zainicjowania współpracy w ramach nowych inicjatyw pomiędzy interesariuszami projektu. Dzięki projektowi nastąpił transfer i wymiana wiedzy oraz doświadczenia w ramach zrównoważonego rozwoju wsi pomiędzy uczestnikami projektu.

Cel, jaki obraliśmy realizując niniejszą operację, ma pozytywny wpływ na rozwiązanie zdiagnozowanych przez nas problemów na obszarze ośmiu gmin członkowskich, na terenie których działamy.

Poprzez projekt i przewidziane w nim formy działania, tj. wizyty studyjne i konferencję poszerzyliśmy wiedzę oraz wymianę doświadczeń w zakresie upraw naturalnych, zgodnie z nurtem permakultury. Uwzględniając lokalny potencjał społeczny, ekonomiczny i środowiskowy, który w połączeniu z pozyskaną wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas wizyt studyjnych i konferencji, przyczyniliśmy się do rozwoju wspólnot lokalnych. Projekt zainicjował proces wdrażania zmian w uprawach rolniczych z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i specyfiki naszego obszaru, co sprzyjać będzie zmianie organizacji pracy na wsi, jej postrzegania oraz jej minimalizowania, a co za tym idzie – zwielokrotnienia efektów pracy w wymiarze ekonomicznym. Wymiana i upowszechnienie wiedzy w formie prezentacji dobrych praktyk, dzielenie się doświadczeniami w zakresie stosowania tradycyjnych i naturalnych metod uprawy żywności, ma realny wpływ na wzrost plonów zarówno w wymiarze jakościowym, jak i ilościowym. Konferencja oraz informacje, jakie pojawiły się o projekcie w lokalnych mediach oraz na naszej stronie internetowej i portalu społecznościowym, miały na celu upowszechnić pozyskaną wiedzę. Wartym podkreślenia jest fakt, iż szerzenie wiedzy w ramach projektu stanowi niezmiernie istotny aspekt edukacyjny, przyczyniający się do poprawy jakości życia na wsi. Projekt zainicjował proces budowania społeczności wykorzystującej wiedzę dla budowania przewagi konkurencyjnej obszaru. Stanowi on podwaliny dla budowania oddolnej inicjatywy – tworzenia społeczności odpowiedzialnej w ramach tzw. inteligentnych wsi. Pozyskana wiedza i doświadczenie oraz promowanie narzędzi wykorzystywanych w agrotechnice, biotechnologie oraz bioróżnorodność upraw, służyć będą zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom.

Pięćdziesięciu sześciu uczestników projektu pozyskało nową wiedzę dotyczącą upraw rolnych, w tym dwadzieścia dziewięć osób (młodych kobiet) z grupy defaworyzowanej. W ramach dwóch wyjazdów studyjnych nastąpiła wymiana doświadczeń w prowadzeniu gospodarstw rolnych. Dzięki promocji projektu, rozpowszechniliśmy jego tematykę i cel, jaki nam przyświecał. Nastąpiła także integracja uczestników i zacieśnienie współpracy na rzecz budowania inicjatyw, które w przyszłości będą miały wpływ na rozwój regionu.

Dodatkowo dzięki realizacji niniejszego projektu wzrosły poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne i zdrowie oraz świadomość znaczenia prowadzenia upraw w duchu permakultury i zrównoważonego korzystania z zebranych plonów. Tym samym realizacja projektu będzie mieć realny wpływ na poprawę warunków do życia i pracy na obszarze wiejskim. Zachęciliśmy do produkcji zdrowej żywności, minimalizowania kosztów prowadzenia upraw i ograniczenia pracy. Pokazaliśmy sprawdzone sposoby gospodarowania na roli tak, by nie degradować ziemi, a wręcz przeciwnie – ograniczając pracę człowieka, zbierać coraz większe plony i jednocześnie wzbogacać ją w minerały i zawartość próchnicy. W wyniku upowszechniania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń, przyczyniliśmy się do powstania nowych gospodarstw zarządzanych w sposób świadomy, z poszanowaniem środowiska naturalnego. Nauczyliśmy się jak czerpać z bogactwa Natury nie eksploatując jej. Dzięki projektowi mamy realny wpływ na podniesienie jakości życia na naszym terenie.

Głównym celem, jaki nam przyświecał planując operację, był rozwój lokalny, którego podwaliny stanowić miała pozyskana wiedza oraz wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia upraw w duchu permakultury. Udało nam się to osiągnąć przede wszystkim dzięki zaangażowaniu uczestników. Projekt zainspirował ich do wdrożenia zmian w sposobie uprawiania ogrodu, które przyczynią się do zwielokrotnienia upraw. Efekty realizacji projektu były już widoczne nawet po pierwszej wizycie studyjnej, gdzie część uczestników, postanowiło zaadaptować niektóre zaprezentowane w Anielskich Ogrodach rozwiązania w swoim gospodarstwie, jak chociażby: sadzenie ogórków w balocie słomy, tworzenie wałów permakulturowych, wykorzystanie niektórych narzędzi ogrodniczych do zwiększenia napowietrzenia gleby, czy melioracji, suszenia ziół w siatce. Po wyjazdach i konferencji wzrosła motywacja do pracy, a tym samym wiara w siebie i własne możliwości. Dzięki konferencji, która odbyła się w technikum rolniczym, wzrosło zainteresowanie uczestników, w tym młodzieży permakulturą i innowacjami w rolnictwie, Młodzi ludzie mieli możliwość przekonać się, że gospodarstwa można, a nawet trzeba, uprawiać w sposób zrównoważony. ZSR CKP w Kaczkach Średnich, gdzie została zorganizowana konferencja, dzięki uprzejmości właściciela firmy ProBiotics – prelegenta naszej konferencji, będzie mogło już teraz przekonać się o dobroczynnym wpływie stosowania mikroorganizmów ogrodzie. Zważywszy na temat i cel naszego projektu jego sukces należy rozpatrywać w kategorii choćby jednej osoby, która zainicjowała proces zmian w swoim otoczeniu, a tych osób jest niewątpliwie więcej. Działania już podjęte, w tym także przez naszą organizację w ramach prowadzonego ogrodu, napawają optymizmem na przyszłość i stanowić mogą wzór do naśladowania i inspirację dla innych.

Wartością dodaną operacji jest zainicjowanie współpracy między prelegentami i uczestnikami konferencji. Uczestnicy wyrazili zainteresowanie realizacją projektów innowacyjnych prowadzonych przez prelegenta Przemysława Lecyka – Brokera Innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. Podobnie szerokie spektrum możliwości współpracy zostało dostrzeżone pomiędzy samymi prelegentami, w tym w zakresie wykorzystania mikroorganizmów w projektach badawczych prowadzonych przez CDR. Wyrażamy także nadzieję, że dzięki konferencji rozwinie się współpraca w zakresie edukacji pomiędzy ZSR CKP w Kaczkach Średnich a Panem Sławomirem Gacką – Właścicielem wytwórni ProBiotics.

Projekt „PermakulTURa – transfer i wymiana wiedzy na obszarach wiejskich” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.