Program „Dostępność Plus”

03/06/2019
Program „Dostępność Plus”

 

Program Dostępność Plus to ważna inicjatywa, stanowiąca odpowiedź na zmiany demograficzne zachodzące w naszym społeczeństwie. Obecnie około 12 procent Polaków, a więc 5 milionów obywateli, to osoby z jakimś rodzajem niepełnosprawności. Szacuje się też, że nawet 30 procent społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe trudności z poruszaniem się lub przyswajaniem nowych informacji.

Celem Programu Dostępność Plus jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami sprawności.

Dostępność może być rozumiana jako:

 • dostępność architektoniczna i komunikacyjna budynków i inwestycji (windy, podjazdy, informacja głosowa, oznaczenia dotykowe);
 • dostępność transportowa (stwarzanie warunków dla mobilności przestrzennej mieszkańców);
 • dostępność do usług (związanych m.in. z edukacją, zdrowiem, kulturą i rekreacją oraz bezpieczeństwem);
 • dostępność cyfrowa (spełnienie przez urządzenia, aplikacje i strony internetowe określonych wymagań).

Obszary, w których szczególnie warto zapewnić dostępność to inwestycje ukierunkowane na:

 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
 • budowę i modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń
 • inwestycje z zakresu ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego
 • budowę, modernizację lub wyposażenie budynków ogólnodostępnych, które zapewniają warunki do organizowania i animowania społeczności wiejskich
 • kształtowania przestrzeni publicznej w celu podniesienia atrakcyjności obszarów wiejskich i promowanie rozwoju przestrzennego
 • budowę lub modernizację targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.
 • wsparcia rynku żywności wysokiej jakości poprzez rozwój logistyki, platform sprzedażowych, sprzedaży przez Internet itp.

Ponadto wszelkie inwestycje powstające na obszarach wiejskich powinny uwzględniać koncepcję projektowania uniwersalnego, czyli projektowania produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przyjęło standardy dostępności dla funduszy europejskich. Celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do Funduszy Europejskich.

Obejmują one wymogi techniczne dla sześciu rodzajów inwestycji finansowanych ze środków unijnych – inwestycji budowlanych, transportowych, systemów IT, aplikacji mobilnych i stron internetowych, projektów szkoleniowych, projektów edukacyjnych, działań promocyjnych. Oznacza to, że inwestycje, które otrzymały dofinansowanie unijne, będą musiały spełniać standardy dostępności.

Więcej informacji o Programie na stronie – dostepnoscplus.gov.pl.

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".