Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Spotkanie z grantobiorcami i szkolenie z przygotowania dokumentacji do naboru 5/2017/G

28/10/2017
Spotkanie z grantobiorcami i szkolenie z przygotowania dokumentacji do naboru 5/2017/G

Dnia 27 października br. o godz. 09.00 w naszym biurze  odbyło się spotkanie z potencjalnymi grantobiorcami w ramach naboru na projekt grantowy nr 5/2017/G „Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne”.

Do biura przybyli przedstawiciele Stowarzyszeń i innych instytucji działających na obszarze LGD, a także zainteresowani projektem mieszkańcy obszaru LGD T.U.R. Spotkanie rozpoczęło się od omówienia zasad wnioskowania w projekcie grantowym, następnie omówione zostały zadania do realizacji w ramach projektu, w którym główną tematyką jest zachowanie dziedzictwa lokalne – zasoby naturalne, rekreacyjne i kulturowe. Ważnym elementem projektu grantowego będzie poruszanie tematów o charakterze ekologicznym.

Następnie omówione zostały kryteria wyboru operacji grantowych oraz wskaźniki do realizacji. W dalszej kolejności omówione zostały również obowiązki grantobiorców wynikające z umowy o powierzenie grantu. Przedstawiliśmy również, jakie projekty grantowe będziemy realizować w najbliższej przyszłości w okresie wdrażania LSR. Wszystkie informacje przedstawione były w formie prezentacji multimedialnej.

Kilkanaście spośród zebranych zadeklarowało chęć wnioskowania o powierzenie grantu i wyraziło chęć współpracy w tym zakresie z naszym LGD. Osoby obecne na spotkaniu otrzymały materiały informacyjne w postaci: prezentacji multimedialnej w formie papierowej, kryteria wyboru operacji grantowych oraz referencyjne wartości wskaźników do realizacji.

Kilka godzin później, tego samego dnia, 27 października br. o godz. 10.30,  odbyło się także szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej do tego naboru.

Na szkoleniu szczegółowo rozmawialiśmy o wskaźnikach do osiągnięcia, referencyjnych wartościach wskaźników i przypisanych kwotach, a także o pomysłach, które nasi grantobiorcy chcieliby zrealizować. Następnie omówiliśmy zasady wypełniania wniosku o powierzenie grantu przedstawiając zebranym wskazówki dotyczące każdego z kryterium oraz najczęściej popełniane błędy występujące podczas dotychczasowych naborów.

Szczegółowo omówiliśmy również ostatnio wprowadzone zmiany we wniosku o powierzenie grantu oraz zmiany dotyczące sposobu oceny operacji grantowych. W spotkaniu uczestniczyło 13 osób, w tym: przedstawiciele kilku stowarzyszeń, mieszkańcy obszaru LGD, a także przedstawiciele JST. Pojawiło się wiele pytań odnośnie możliwych do zrealizowania pomysłów.

Rozmawialiśmy także o zobowiązaniach grantobiorców  i dokumentach niezbędnych do wyboru operacji do finansowania. Zebrani na spotkaniu otrzymali wydrukowany wniosek o powierzenie grantu wraz ze wskazówkami dotyczącymi jego wypełniania, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji oraz tabelę z Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczącą analizy SWOT niezbędnej do przygotowania wniosku.

  • spotkanie-i-szkolenie-PG5www02