Spotkanie konsultacyjne dot. naboru 7/2018/G i 8/2018/G

09/02/2018
Spotkanie konsultacyjne dot. naboru 7/2018/G i 8/2018/G

Dnia 9 lutego br. w siedzibie biura Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. odbyło się spotkanie z potencjalnymi grantobiorcami w ramach ponowionego naboru na projekt grantowy „Promocja kultury i kapitału społecznego regionu” oraz „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej sprzyjającej integracji międzypokoleniowej”. Udział w spotkaniach wzięli udział zarówno poprzednio wnioskujący grantobiorcy, jak również inni zainteresowani. Na spotkaniu omawialiśmy: zadania do realizacji w ramach projektów, planowane do realizacji wskaźniki, które uległy zmianie w wyniku podpisania aneksu do umowy ramowej, oraz kryteria oceny wniosków o powierzenie grantu. Następnie przedstawiliśmy jak wygląda proces oceny wniosku oraz obowiązki grantobiorców wynikające z umowy o powierzenie grantu. Poinformowaliśmy zebranych jakie projekty grantowe będziemy realizować do końca I półrocza 2018 r. Wszystkie informacje przedstawione były w formie prezentacji multimedialnej.Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali wydrukowaną prezentację, kryteria wyboru oraz Analizę SWOT z LSR.

 • DSC_0081
 • DSC_0082
 • DSC_0083
 • DSC_0084
 • DSC_0085
 • DSC_0086
 • DSC_0087
 • DSC_0088
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
  Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
  w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
  Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
  "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".