Spotkanie konsultacyjne dot. projektu 6/2018/G

15/01/2018
Spotkanie konsultacyjne dot. projektu 6/2018/G

Dnia 15 stycznia br. o godz. 09:30 w siedzibie biura Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. odbyło się spotkanie z potencjalnymi grantobiorcami w ramach ponowionego naboru na projekt grantowy „Budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo lokalne” (nr 6/2018/G). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszeń i innych instytucji działających na obszarze LGD, a także zainteresowani projektem mieszkańcy obszaru LGD T.U.R. Spotkanie rozpoczęło się od omówienia zasad wnioskowania w projekcie grantowym, następnie omówione zostały zadania do realizacji w ramach projektu, w którym główną tematyką jest zachowanie dziedzictwa lokalne – zasoby naturalne, rekreacyjne i kulturowe. Operacje składane w ramach projektu muszą przyczynić się do integracji zasobów obszaru LGD, a także powinny poruszać tematykę ekologiczną. Następnie omówione zostały kryteria wyboru operacji grantowych oraz wskaźniki do realizacji. W dalszej kolejności omówione zostały również obowiązki grantobiorców wynikające z umowy o powierzenie grantu. Zwróciliśmy uwagę na zmiany jakie wprowadzone zostały w umowie o powierzenie grantu tj. kary za niewywiązywanie się z zapisów umowy.

Zaraz po spotkaniu konsultacyjnym dla potencjalnych grantobiorców odbyło się szkolenie dotyczące przygotowania dokumentacji konkursowej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".