Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

SPOTKANIE Z KOORDYNATORAMI GMINNYMI W RAMACH PLANU KOMUNIKACJI

11/04/2018

W dniu 28 marca odbyło się spotkanie z koordynatorami gminnymi. Wprawdzie jesteśmy już na finiszu ogłaszania naszych naborów, ale nadal pomoc koordynatorów jest bezcenna dla naszej organizacji.

Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem relacji z dotychczas zrealizowanych, jakże licznych, zadań w ramach ogłaszanych naborów i planu komunikacji. Ponadto podczas spotkania wskazaliśmy koordynatorom, jakie są nasze plany na najbliższe miesiące w związku z realizacją strategii w zakresie ogłaszanych naborów i realizacji projektów grantowych. Jednym z większych naszych wyzwań są dwa nabory majowe, ostatnie w ramach ośmiu przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju projektów grantowych, tj.: Rozwój Usług w zakresie kultury oraz Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin. W obydwu grantach nie obowiązuje limit maksymalnie 50 % dotacji na działania o charakterze inwestycyjnym, stąd też spodziewamy się dużego zainteresowania organizacji pozarządowych. Planowany termin naboru to 15-29 maja.

Ponadto prowadząca spotkanie Pani Magda Ciołek poinformowała o stanie realizacji budżetu i wskaźnikach zawartych w LSR, w tym także o mogących wystąpić z przyczyn niezależnych od LGD zagrożeniach związanych z ich nieosiągnięciem. Według prowadzącej spotkanie – ostatnie dokumenty z przeprowadzonego naboru na realizację ww. projektów grantowych przekazane zostaną do Urzędu Marszałkowskiego na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku. Tym samym – trzymając się wytycznych i procedur, winniśmy podpisać umowy na ich realizację z Samorządem Województwa Wielkopolskiego do końca bieżącego roku. Z informacji, jakie posiada nasze LGD, problem opóźnień w zakresie oceny przez urzędy marszałkowskie dokumentacji w ramach programu Leader, dotyczą wielu województw w naszym kraju, a pośród LGD panuje w tym zakresie duże poruszenie i zaniepokojenie.

Konsekwencją braku osiągnięcia wskaźników – w przypadku naszej LGD – na poziomie 70 % (co wynika z przyjętego czasookresu w naszym Planie działań) do końca 2018 r. oraz nie wykorzystania środków na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na poziomie 60 % może być „kara” w postaci obniżenia o 10 % przyznanej kwoty wsparcia w ramach umowy ramowej i o różnicę pomiędzy kwotą zaplanowanych środków a wykorzystaną w danym okresie.

Pani Magda poinformowała, że należy być jednak dobrej myśli, że w trzecim kwartale bieżącego roku, winniśmy trafniej określić, czy takowe ryzyko w naszym przypadku istnieje. Jednocześnie uznała, że zjawisko wystąpienia takich zagrożeń na skalę ogólnokrajową jest tak znaczne, że LGD liczą na rozwiązania prawne w tym zakresie, związane z wydłużeniem okresu w umowie ramowej celem osiągnięcia tzw. „kamieni milowych” w późniejszym terminie aniżeli przewidziany – 31 grudnia 2018 r.

Na zakończenie Pani Magda zwróciła się do koordynatorów o wsparcie w zakresie bieżącego monitorowania zadań realizowanych w projektach grantowych na terenie poszczególnych gmin. Z doświadczeń LGD wynika bowiem, że niektóre organizacje popełniają podstawowe błędy i nie wynika to bynajmniej z ich złej woli, a niestety często z braku znajomości zapisów umowy. LGD nie jest niestety w stanie trafić do każdej organizacji i w ramach działań kontrolnych wskazać błędy, które niejednokrotnie można bardzo łatwo poprawić i wyeliminować przy realizacji kolejnych działań.

Spotkanie zakończyło się wymianą życzeń świątecznych oraz zaproszeniem koordynatorów na najbliższe spotkania planowane przez LGD, tj. Noc Kupały i uroczystą galę z okazji 10-lecia działalności naszej organizacji.

 

MC

  • DSC_0042
  • DSC_0043