SPOTKANIE REFLEKSYJNE 23.02.2023 r.

23/02/2023
SPOTKANIE REFLEKSYJNE 23.02.2023 r.

W  czwartek 23 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie refleksyjne Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. z udziałem naszych mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, stanowiące podsumowanie naszych dotychczasowych działań w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – T.U.R., funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania oraz planowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Spotkanie jest częścią realizowanego Planu Komunikacji, a konieczność jego organizowania wynika z wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Przedmiotem spotkania były kwestie związane z wdrażaniem LSR jak chociażby : realizacja wskaźników, budżetu i innych zapisów umowy ramowej. Pani prezes Magdalena Ciołek przedstawiła w tym zakresie szczegółowe dane związane z poziomem zakontraktowanych środków oraz osiągniętymi w związku z tym wskaźnikami.

Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznania się z sytuacją społeczno-gospodarczą na obszarze LGD. Głos w tej sprawie zabrała dyrektor Powiatowego urzędu Pracy w Turku pani Beata Bartczak.

Podczas spotkania omawiane były tematy związane z przeprowadzonymi naborami i związanymi z nimi procedurami.

Dyskutowano nad dotychczasowymi kryteriami, a osoby uczestniczące w spotkaniu wniosły wiele uwag dotyczących procedur oraz Kryteriów Wyboru Operacji będących załącznikiem do Regulaminu Operacji Indywidualnych.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".