SPOTKANIE REFLEKSYJNE – Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Działania LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. w roku 2021

08/03/2022

Szanowni Państwo

W  dniu 24 lutego br odbyło się spotkanie refleksyjne Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. z udziałem naszych mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, stanowiące podsumowanie naszych dotychczasowych działań w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – T.U.R. i funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.

Spotkanie jest częścią realizowanego Planu Komunikacji, a konieczność jego organizowania wynika z wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przedmiotem spotkania były kwestie związane z wdrażaniem LSR jak chociażby : realizacja wskaźników, budżetu i innych zapisów umowy ramowej. Pani prezes Magdalena Ciołek przedstawiła w tym zakresie szczegółowe dane związane z poziomem zakontraktowanych środków oraz osiągniętymi w związku z tym wskaźnikami.

Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznania się z sytuacją społeczno-gospodarczą na obszarze LGD. Głos w tej sprawie zabrała dyrektor Powiatowego urzędu Pracy w Turku pani Beata Bartczak.

Podczas spotkania omawiane były tematy związane z przeprowadzonymi naborami i związanymi z nimi procedurami.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z działaniami informacyjno-promocyjnymi, animacyjnymi, szkoleniowymi czy doradczymi LGD – T.U.R. jak również poznać ocenę LGD oraz ocenę wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na podstawie przeprowadzonych w tym celu badań ankietowy wśród Beneficjentów, Grantobiorców, Przedsiębiorców oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Osoby uczestniczące w spotkaniu wniosły wiele uwag dotyczących procedur oraz Kryteriów Wyboru Operacji będących załącznikiem do Regulaminu Operacji Indywidualnych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniżej załączonymi treściami.

  • 1
  • 2
  • 3
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".