Stowarzyszenie Sokół realizuje projekt grantowy

18/10/2017
Stowarzyszenie Sokół realizuje projekt grantowy

Stowarzyszenie „Sokół” przystąpiło, wspólnie z innymi grantobiorcami, do realizacji projektu grantowego „Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych”. W ramach tego projektu Sokół realizuje grant pt.  „Skok przez płotki – czyli pokonywanie barier”. Projekt zakłada włączenie społeczne seniorów (60+) z gminy Przykona oraz całego obszaru działania LGD T.U.R. poprzez organizację zajęć i przedsięwzięć umożliwiających tym osobom przełamanie barier wewnętrznych w komunikacji międzyludzkiej, wystąpieniach publicznych oraz spowoduje poprawę samopoczucia, sprawności fizycznej i intelektualnej poprzez zajęcia ruchowe (taniec, rytmika, komunikacja niewerbalna). Dzięki powyższym działaniom zostanie osiągnięty zarówno cel ogólny jak i szczegółowy – projekt będzie przeciwdziałał wykluczeniu społecznemu seniorów, a także znacząco wpłynie na ich aktywność w życiu codziennym. Warsztaty obejmować będą dwie tematyki:

  1. Warsztaty rytmiczne – polegające na nauce tańca, poczucia rytmu, przekazywania emocji w sposób niewerbalny
  2. Warsztaty psychologiczne – dotyczące asertywności, pokonywania tremy w wystąpieniach publicznych i kontaktach z innymi ludźmi.

Zwieńczeniem projektu będzie wyjazd do teatru, gdzie uczestnicy projektu będą mieli możliwość poznania i podziwiania profesjonalnej gry aktorskiej, spotkania się z żywą sztuką teatralną, a także zwiedzenie teatru od kulis.

Działaniem podsumowującym całe przedsięwzięcie będzie spotkanie integracyjno-edukacyjne na łonie natury z członkiem naszego stowarzyszenia – Leśnikiem, który przeprowadzi pogadankę na temat zasobów przyrodniczych naszych lasów (fauna i flora) oraz zwróci uwagę na dobroczynny wpływ zasobów naturalnych na zdrowie zarówno psychiczne jak i fizyczne człowieka.

Plakat informacja o projekcie seniorzy stowarzyszenie Sokół

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".