SZKOLENIE DLA NGO

10/03/2023
SZKOLENIE DLA NGO

W piątek 10.03.2023 r. odbyło się szkolenie pt. „Sprawozdawczość organizacji pozarządowych w 2023 r.”, którego celem było podniesienie kompetencji liderów zarządzających organizacjami pozarządowymi.

W szkoleniu uczestniczyli społecznicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie zarządu stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych. Pełnienie funkcji prezesa lub przewodniczącej wiąże się z odpowiedzialnością i obowiązkami, a jednym z nich jest właśnie obowiązek sprawozdawczości.

Celem szkolenia było podniesienie kompetencji liderów zarządzających organizacjami pozarządowymi, a wartością dodaną spotkania była integracja i wymiana doświadczeń między społecznikami.

Szkolenie poprowadzili Pan Dawid Zbawicki – doradca kluczowy i Pan Maciej Sobczak – doradca biznesowy Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej http://woes.pl/.

Zachęcamy społeczników do kontaktu z Wielkopolskim Ośrodkiem Ekonomii Społecznej w Koninie, który świadczy m.in. usługi prawne, księgowe i marketingowe dla organizacji pozarządowych z subregionu konińskiego.

Catering na szkolenie przygotowała Spółdzielnia Socjalna „Powrócisz tu”.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".