Turkowska Unia Rozwoju z najlepszą strategią w Wielkopolsce!

08/12/2023
Turkowska Unia Rozwoju z najlepszą strategią w Wielkopolsce!

W dniu 7 grudnia 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 7557/2023 zatwierdził listę strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wybranych do finansowania w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Strategia Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. zajęła zaszczytne pierwsze miejsce w naszym województwie. Wynik stanowi powód do dumy członków zarządu TUR i jednocześnie motywację do dalszego, aktywnego działania na rzecz rozwoju obszaru gmin członkowskich.

W nowej strategii, której okres wdrażania przypadnie na lata 2023-2027 postawiono przede wszystkim na ekologię. Wsparciu podlegać będą przedsiębiorstwa należące do sektora tzw. green economy. To z myślą o nich wydzielono z budżetu środki w wysokości 600 000 euro. Z uwagi na mniej atrakcyjne w stosunku do lat ubiegłych zasad wsparcia dla osób podejmujących działalność, zrezygnowano natomiast ze wsparcia tej grupy mieszkańców. W nowym okresie pojawia się jednak mechanizm wsparcia gospodarstw stawiających na rozwój turystyki i edukacji w formie dofinansowania do tworzenia zagród edukacyjnych oraz agroturystyki, gdzie łączny budżet na to działanie wynosić będzie 155 556 euro. W budżecie nie zabraknie też środków dla organizacji pozarządowych. To z myślą o nich przewidziano dwa projekty granowe o łącznej kwocie 144 445 euro. Jeden z nich obejmował będzie działania związane z ekologią, drugi – rozwojem tożsamości lokalnej i kultywowaniem tradycji. Jednostki sektora finansów publicznych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie proekologicznych działań inwestycyjnych w gminach oraz projektów wspierających rozwój rekreacji i turystyki oraz kultury. Dodatkowo Stowarzyszenie przewidziało finansowanie działań nieinwestycyjnych o szczególnym znaczeniu kulturowym oraz zadania realizowanego z partnerem zagranicznym w ramach projektu partnerskiego, mającym na celu implementację rozwiązań, przyczyniających się do przeciwdziałania zmianom klimatu.

Całkowite novum w najbliższej perspektywie stanowią projekty prospołeczne finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Będą to projekty: skierowany do dzieci i nauczycieli ze szkół podstawowych z obszaru gmin, gdzie wdrażana będzie strategia, projekt dedykowany przedsiębiorstwom związany ze wzrostem kwalifikacji pracowników i organizacją staży, projekt, którego beneficjentem będą nauczyciele i uczniowie dwóch techników zawodowych oraz projekt, gdzie wspierane będą usługi społeczne na rzecz osób zależnych i ich opiekunów, w tym w ramach tzw. wiązki usług.

W Lokalnej Strategii Rozwoju nie mogło też zabraknąć projektów, dla których operatorem będzie samo stowarzyszenie w ramach tzw. operacji własnych. Jeden z nich zakłada wdrożenie innowacyjnych ekologicznych rozwiązań jako dobrych praktyk na obszarze objętym wsparciem, drugi to projekt, który przyczynić się ma do rozwoju marki lokalnej ZIEMIA TURA, a zatem dedykowany lokalnym wytwórców i rękodzielnikom. Budowanie silnej marki i wspieranie producentów lokalnych to obok działań proekologicznych jedno z większych wyzwań i zarazem priorytetów w strategii TUR.

Na tym jednak nie kończy się rola stowarzyszenia. Stowarzyszenie przewidziało również liczne działania aktywizujące lokalną społeczność o charakterze edukacyjnym, integracyjnym, czy promocyjnym. Młodzież jako wspólnota rokrocznie otrzymywać będzie, w drodze konkursu środki, by realizować swoje pomysły na rzecz i z rówieśnikami.  W odpowiedzi na wyniki przeprowadzonej przez TUR diagnozy, w siedzibie stowarzyszenia odbywać się będą natomiast warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych. Pomyślano także o działaniach aktywizujących i integrujących seniorów i liderów społecznych.

Przewidziane w strategii ambitne zadania, stanowią odpowiedź na zdiagnozowane przez TUR problemy i potrzeby obszaru, artykułowane podczas licznych badań i spotkań z mieszkańcami w okresie od czerwca 2022 do maja 2023.  Zatem bez zwątpienia przez najbliższe lata na obszarze gmin członkowskich będzie się bardzo dużo działo! Przypomnijmy – Lokalna Strategia Rozwoju wdrażana będzie w okresie programowania 2023-2027 na obszarze ośmiu gmin członkowskich: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Kościelec, Malanów Przykona, Turek, Władysławów. Pierwsze konkursy uruchomione zostaną w II połowie 2024 roku. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia oraz udziałem w wydarzeniach stowarzyszenia mogą na bieżąco śledzić informacje na stronie www.lgd-tur.org.pl i profilu FB.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".