Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Walne Zebranie Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. za nami

01/04/2019
Walne Zebranie Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. za nami

W dniu 27 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. Obrady otworzyła dyrektor biura LGD Magdalena Ciołek. Po wyborze przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz po przyjęciu porządku obrad, obecni przystąpili do kolejnego punktu, jakim było przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania. Przewodnicząca WZ Magdalena Ciołek przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia, które zostały jednogłośnie przyjęte przez zgromadzonych. Przedmiotem dyskusji było zatwierdzenie programu działania na rok 2019. Podjęto uchwałę o utrzymaniu wysokości składki dla osób fizycznych i NGO przy jednoczesnym pobieraniu pełnej opłaty za udział w spotkaniu opłatkowym. Mirosław Broniszewski zwrócił się do zgromadzonych z wnioskiem o wydłużenie kadencji Zarządu z 4 do 5 lat. Zgromadzenie zatwierdziło dotychczasowy skład Zarządu oraz Rady Stowarzyszenia. Zmianie uległ natomiast skład Komisji Rewizyjnej – została zgłoszona kandydatura pani Katarzyny Antosik, która zastąpi panią Urszulę Banasiak. Zebrani przedyskutowali zaproponowane zmiany w KRS Stowarzyszenia i uchwałą zostały one przyjęte.  Łącznie w obradach Walnego Zebrania wzięło udział 45 członków Stowarzyszenia.

  • DSC_0018-min
  • DSC_0009-min
  • DSC_0020-min