WARSZTATY „OPRACOWANIE NOWYCH PROCEDUR I KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI PROJEKTÓW GRANTOWYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2023 – 2027”

05/03/2024

Wczoraj miało miejsce spotkanie z mieszkańcami, przedstawicielami NGO, biznesu i sektora publicznego w sprawie kryteriów oceny projektów w ramach nowej lokalnej strategii rozwoju (LSR). Prezes Zarządu Magdalena Ciołek odniosła się do kryteriów oceny strategii, w ramach których strategia TUR-a uzyskała najwyższą punktację w Wielkopolsce. Przełożyły się na nią między innymi takie aspekty uwzględnione w LSR jak – innowacyjność, ochrona środowiska, komplementarność i synergia, czy odpowiednio zdiagnozowane osoby w stosunku do których zaproponowano konkretne działania wspierające.

Warto podkreślić, iż strategia, która realizowana będzie poprzez wybór operacji w oparciu o tworzone kryteria, była budowana przez lokalną społeczność w ramach spotkań i konsultacji przez blisko rok. Dlatego liderzy organizacji podkreślają – to co się w niej znalazło stanowi wyraz zaangażowania w jej tworzenie interesariuszy bądź jego braku ze strony potencjalnych wnioskodawców. Dlatego zawsze niezmiernie ważnym jest angażowanie się społeczności w powstawanie tego i innych dokumentów strategicznych dla sołectwa, gminy czy powiatu. To odzwierciedla stan świadomości i poziom społeczeństwa obywatelskiego na danym obszarze.

Innym niezwykle ważnym aspektem jest to, że projekty finansowane przez program LEADER mają odpowiadać specyfice obszaru, zawartej w LSR jako efekt przeprowadzonej diagnozy. Zatem muszą uwzględniać jego potencjał, zasoby, kierunki rozwoju, to bowiem odróżnia te projekty od innych, realizowanych ze środków w ramach programów wojewódzkich czy krajowych. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność to nie tylko nazwa programu, ale przede wszystkim nasza misja, którą dzięki powstałym kryteriom i wybranym zgodnie z nimi najlepszym projektom, będziemy ją sumiennie wypełniać!

 

               

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".