Ważna informacja dla Beneficjentów

24/05/2018
Ważna informacja dla Beneficjentów

Turek, dn.  23.05.2018 r.

 

 

Szanowni Beneficjenci,

 

 

w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) wprowadzającej m. in. udogodnienia dla przyszłych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi informujemy, iż beneficjenci Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, mają możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust.1 ustawy. Zgodnie z ww. art. przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy (…) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Mając na względzie powyższe informujemy, iż beneficjenci, którzy chcą skorzystać bądź skorzystali już z „ulgi na start”, tzn. świadomie nie złożyli w ramach wniosku o płatność pierwszej transzy dokumentów ZUS w związku z ww. uprawnieniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, winni złożyć  Oświadczenie, dotyczące korzystania w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Informujemy, iż wzoru ww. oświadczenia ARiMR dotychczas nie ustaliła. Poprawne oświadczenie powinno zawierać co najmniej dane identyfikujące beneficjenta, jego oświadczenie dotyczące korzystania z uprawnień wynikających z art. 18 ust. 1 tej ustawy oraz zobowiązanie dotyczące zgłoszenia się do Ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonania działalności gospodarczej, do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy.

Dodatkowo jeśli Państwo złożyliście ww. oświadczenie, a nie złożyliście dokumentów poświadczających zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonania działalności wraz z wnioskiem o płatność dla pierwszej transzy pomocy, to zobowiązani jesteście do ich złożenia wraz z wnioskiem o płatność dla drugiej transzy pomocy. Informujemy również, że nie będzie konieczne aneksowanie już zawartych umów o przyznaniu pomocy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

                                 Z poważaniem
Magdalena Ciołek

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".