Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Wyniki postępowania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych

09/04/2019
Wyniki postępowania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych

W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym (zapytanie ofertowe z dnia 15 marca 2019 r.) na wykonanie robót budowlanych w miejscowości Krwony – gmina Brudzew informujemy, iż w dniu 29.03.2019 r. do biura LGD wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę „BUDOFACH” Ryszard Kacprzak na kwotę 37 996,41 zł.

W dniu 08.04.2019 r. Komisja ofertowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta firmy „BUDOFACH” Ryszard Kacprzak.